Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het genomen is. Het is, met die schepping, der dienstbaar' heid der verderderfenis onderworpen, gelijk de Apostel in het 21sLevers, dat onzen tekst voorafgaat, het uitdrukt. Ja waarlijk hij mag wel spreken van dienstbaarheid! De koning van het Paradijs is ook ligcbamelijk een slaaf geworden. In plaats van zijne Paradijskroon draagt hij een krans van distelen en doornen, die des levens moeiten en zorgen Hem vlechten. Gedrukt, gebukt, hijgend onder den last die voor onze ligchaamskrachten te zwaar is, slepen wij ons aardsche leven voort. Reeds bij de geboorte treden wij met eenen kreet der smart dit leven der dienstbaarheid binnen. Aan al de ruwe indrukken der tegenwoordige verstoorde, grillige, bewegelijke schepping, staan wij van stonde af aan bloot. Duizend ziekten, kwalen, ongemakken , pijnen, zwakheden en wat niet al, drukken het ligchaam in dienstbaarheid nederwaarts.- Onze wedergeborene geest streeft opwaarts om te bidden, om te juichen, om God te prijzen dag en nacht. Maar als een zware last hangt hem dit logge ligchaam aan, dwingt hem dikwijls zijn gebed te staken, en weigert hem de dienst tot de heilige verrigtiagen. Met één woord, wij zuchten in eene schrikkelijke dienstbaarheid, en duizend wenschen stijgen er in den Godverheerhjkenden geest op, die onbevredigd blijven, omdat dit ligchaam geketend is in de slavernij dezer door de zonde verstoorde schepping. Maar God zij gedankt door Jezus Christus onzen Heer! Wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes ligchaams, en dan zal het beter zijn, Dan zullen wij een ligchaam hebben gelijk het Zijne; een ligchaam, dat in al zijne vermogens en eigenschappen volkomen overeenstemt met de behoeften en verriglingen van den Goddienenden geest$ een geestelijk ligchaam, dat juist voor zulke volmaakte geesten , als de kinderen Gods zijn, berekend is. Ziet hoe onze Voorganger, wiens beeld wij dan dragen zullen, ook met Zijn ligchaam boven alle beletselen des slofs verheven is! Hij vaart op ten hemel, Hij daalt neder op de aarde naar welgevallen; Hij dringt door de gcslotene deuren heen, gelijk het licht door de glasruiten dringt, Hij maakt zich zigtbaar of onzigtbaar, tastbaar of ontastbaar, Hij eet en drinkt, indien het Hem lust, naar Zijn welbehagen. In alle scheppingen , in alle natnren, in alle spheren, hetzij hoogere, hetzij lagere, kan Hij zich bewegen, en mededoen naar de begeerte Zijns harten, zonder in een van deze alle dienstbaar te zijn. Dan zullen wij ook ligcbamelijk kunnen doen, wat, wij thans alleen met de gedachten doen kunnen. Waar wij ons denken daar zullen wij dan zijn. Het volmaaktste voertuig zal ons te dienste staan , om ons op den ligtsten wensch van ons hart, daarheen te brengen, waar wij zijn willen. Welk eene gemeen-

Sluiten