Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kind In den tuin. (Een gesprek).

"Wat wilt gij, liefjeP hoe, gjj gaat Naar 't tuintje heel alleen P"

//Lief moedertje! 't is nog niet laat,

•j£om • Sa met my daarheen I '

//De sterren blinken daór, waar woont De hooge hemelkoning,

Waar Hjj op gouden sterren troont In zijne blaauwe woning.

"Mijn vader ook, die goede man, Van wien ik zoo veel hield,

Hoe vaak heb ik, als de avond viel, Niet naast hem neergeknield!

//Denk ik aan hem, dan word ik naar, En heel bedroefd myn hart. Ach moeder, had ik vleugels maar! _ Weg was dan alle smart.

//Dan vloog ik daad'lijk naar omhoog, Daór, waar de sterren staan,

Langs zon, en maan, en regenboog Zou ik naar vader gaan!

'/O zie! een traan komt in myn oog,

En k weet toch niet van waar

Zie, moederlief, zie naar omhoog, Ons vadertje is daar!

//Bewaar Gij, liefste Heiland, mij! Ik sta aan alles bloot.

Maak Gy me van de zonde vrij, Laat rusten me in uw schoot!"

//Kom lieveling, kom aan mijn hart, Mijn aangebeden spruit!

Uw engel, deelend in uw smart, Sprak zacht het amen! uit!"

Vertrouw ook ln het ongeluk op God.

De heer bubgek was een welgesteld koopman en leefde gelukkig met zijn talrijk gezin. Hy iad eene opgeruimde en echt godsdienstige vrouw, en zes lieve, gezonde kinderen. Dikwijls sprak hij des avonds tot zijne gade: //Lieve vrouw, ik kan God niet genoeg danken voor het geluk, hetwelk Hij mij doet smaken. Gij maakt my door uwe zorg, uwe opgeruimdheid en goedheid, het huis tot eenen hemel. Onze kinderen genieten de beste gezondheid, zyn braaf en oppassend, en doen veel van zich voor de toekomst verwachten. Mijne zaken gaan goed vooruit, zoodat ik in staat ben, in het noodige steeds in de ruimte te kunnen voorzien. Wij kunnen waarlijk zonder verregaande ondankbaarheid te. plegen, niets meer verlangen !" En het vrome oog dankend ten hemel slaande, stemde zyne vrouw dit uit de gansche volheid haars harten toe.

Na verloop van eenigen tjjd moest echter ook dit gelukkige gezin de wisselvalligheid van al het aardsche ondervinden. De nurlRf.A rl nnKfav nrnll.» ~ J 1 j

^ vaw^/uh/1 , wci&c iu ucii voisten

Sluiten