Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen nalieten, zou hii in hPt v . ..

bobben °P™ding

ïrjr *"

stjtr- i--

moet worden want hii h n 6611 weesJongen

- be« ..I T :-l"rp.en

en du. meer dm iem.nd ander, 'rerpliM T'

arme kind te ontfermen" Toen de n r i 0Vel" hoorde, schaamde hij zich toch stadspraatjes

>°han in zijn huis oo d! ^ Weldg' en nam

hard door den gierigen m 1 Th klnderen echter

het wel van zelf dat H behandeld ^rden, spreekt

lu^kige dagen dalr doorb^^"^^ 'Tl'6"

over de liefdelooze behandeling weTe h j L07J T gaan, en de vernederende scheldwoorden Z T >

ToLThij zich eindelijk da™ - •mo

*iugbe-

had hem daarom ook liPf \ ^ leermeestei-

te bewegen hem od H i ** ^ zijden deef

w w — VJZZ"TdY°'-H»

hetgeen men dikwijl» v , ' da' was iets

treft, en hetwelk eene ^ V,UggB' levendiSe hinderen aanbeteren kan Hii was nü °pVOedinK alleen ver-

z»d.r ooi. i.„ tw„"°7 rry;

te willen brast hii ,i,J> i , denken of

ongelegenheid. Hy sidderde T meiligmaal in

',I' ™rd"li'°™t h"midd"M *' op de KbooI

had, zijne g.enge pleegvader was niet te bewegen hem naar eene academie te zenden. B« elke poging daarto" luidde het antwoord: //Het kost te veel, de jongen kan een andwerk leeren.» De man had hierin nu niet geheel n a onregt. Knappe, vlugge koppen kunnen in iederen stand voortkomen. Ook waren er reeds in dien t«d zoo

len h Heer\nden' d8t ^ V°°r 6enen bel™n, vlijtigen handwerksman of boer beter uüzigt was om Un be-

hoorlyk bestaan te vinden, dan voor eenen armen ge-

r; mLwat de/M betreft> deze hangt niet van *■

tand, maar van den mensch zeiven af. Ieder braaf werk-

am „ eerwaardjg> ^ ^ ^ «*

spade, 0f een ander werktuig in de haird heeft. Johan

en L b erHV°°r g6leerden tUud bestemd te *" Ee" loedverwant zijner overledene moeder, die een

koopman was en zich van vroegere geledene zJare verliezen hersteld had, den toestand zijns jongen neefs vernemende bood aan hem bij zich te nemen, indien hij

bezoeken wilde Johan h°0ge*ch001

wuae. johan was regt verheugd over dit on-

verwachte geluk; zijn pleegvader zeker nog meer dewijl h» «. „„ op ee„e gTOhikto wji!e V>n »em

f f° sPoedlK mogelijk liet hij hem zijn goed pak-

hoeVeeÏ'L hied6r T""" V00rrel™<d'

hoeveel het hem gekost had. Ten laatste zocht hij nog eenen germmen tyd in den grooten geldzak, of zich

"Meneenihge/eldStUkken t0t reiSgdd ™ den —on

hü bü hÏelT -;Ik ^ het mijDe DU gedaan." «Prak

bij zich h H, Demen; "UW Deef kaD u nu 200 W De ' 8 lk U g6had heb- Nukkige reis!»

Ue goedhartige johan verliet het huis toch nog met

Sluiten