Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo vele verschillende rigtingen, in dit ééne punt homogeen, ter kenbaarmaking van het nationaal verlangen, \rel eenige beteekenis heeft. Doch bovendien wijs ik n op de Natie in haar historische eenzelvigheid; op het regt van de Natie; op de Natie in haar geheel, vooral op de minvermogende standen; eindelijk op de Natie in betrekking tot degenen, die men onlangs van regeringswege genoemd heeft: de kleine partij.

De Natie in hare historische eenzelvigheid; ik voeg er niets bij ter ontwikkeling; ik reken het betoog overtollig dat de Natie op Nederlandschen bodem van haar Christelijk kenmerk nog niet beroofd is.

Het regt der Natie. Het geldt hier een regt, geen gunst. De Natie heeft regt, met naauwgezette inachtneming van de Grondwet, naar den eisch der historische landswetten van een Christelijk volk te worden bestuurd. Er zijn historische regten, waaronder hier te lande de Christelijke volksopvoeding behoort, waarop, ook niet met gemeen overleg van de drie takken der wetgevende magt, inbreuk mag worden gemaakt.

Ik wijs op de Natie in haar geheel, vooral op de minvermogende standen. Vooral op deze; want deze vooral hebben behoefte aan de Christelijke volksschool. Voor de aanzienlijken is, wanneer de openbare school hun niet bevalt, het bijzonder, het huisselijk onderwijs daar; het meerendeel van de minvermogenden heeft geene keus. Ik voeg er bij: het is dikwerf daar, in die standen, dat omtrent vraagstukken van dezen aard het meest onbevangen, het meest juiste oordeel moet worden gezocht. Wij, in de hoogere en aanzienlijke klassen der maatschappij, wij, zelfs in eene achtbare vergadering gelijk deze, in de hoogste vergadering des Lands, zijn in menig opzigt ondergeschikt aan den invloed, ook van eene valsche wetenschap, van politieke berekening, ja zelfs (vooral in een land, waar de Vertegenwoordiging nog

Sluiten