Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de genezing van diepe ellende te vinden was. Ik zag alom schijn, ledigheid, ellende, maar mij ontbrak iets, wat ik toen nog niet kende, eenvondige Evangelische kennis, licht en waarheid; mij ontbrak geloof. Ik weet het, dat ik maanden rondwandelde, strijdende om licht, troost, rust, kracht, met één woord, zekerheid, en vond ze niet. .

// Het werd kersmis. Het was de eerste maal, dat ik de geboorte van den Zaligmaker moest verkondigen. Mijne oogen werden gevestigd op deze twee punten : waarom werd Hij als kind geboren? Waarom als arm kind? (1)

h Zoo als in dien nacht, in Bethlehems velden, zoo omstraalde ook mij een liefelijk' licht. Eea;dieht uit den hoogen, vol troost, vol blijdschap, dat mij toeriep: opdat Hij ook in u zoude geboren worden, opdat ook in uw harte niet de grootheid der aardsche wijsheid, niet de uitnemendheid der deugd, niet de kracht der Godsdienst moge leven, maar het kind, het kind Gods hetwelk u uit genade is bedeeld, voor u in de verzoening zijns bloeds is verkregen, in u worden moet, opgewekt door zijne kracht, als eene opstanding uit de dooden, opdat gij zeggen moogt: ziet nu leve niet ik, maar christus in mij; wat ik leve, leve ik niet mij zeiven, maar christus die voor mij geboren, gestorven, opgestaan is om mij het leven mede te deelen, dat in Hem is — en daarom moest Hij als kind geboren worden!

n En waarom moest Hij geboren worden als een arm kind? Opdat dit alles in mij plaats vinde, in eigene armoede. Arm te zijn is de eenige voorwaarde. Voor

(1) In de leerredenen van zimmerman vindt men van sack hierover eene voortreffelijke leerrede.

Sluiten