Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb ze meest ondergebragt bij geschikte huisgezinnen. Zoo veel immer mogelijk in mijne nabijheid. Want-bet bestendig toezigt is zoo onontbeerlijk noodig, als het moèijelijk is, eenvoudige degelijke opvoedingsbegrippen in het volk in te planten.

Niet lang duurde het, of ik ontving ook de aanvraag om enkele ontslagene gevangenen op te nemen. Eene mij onvergetelijke' !gëechiedenis zal ik hier mededeelen.

Het was zondag. Een van die stille dagen op den lande zoo lieflijk. Dien dag zoude de eerste ontslagene gevangene tot mij komen. Ik had haar reeds een diëtist opgezocht, bij een knap gezin, christelijk gezind. Zondag morgen predikte ik over de diepten Gods in den weg der verlossing. Daar tegenover mij zat een vreemdeling mij onbekend. Ik ontmoette hem óp eene wandeling na de kerk. Hij ging met mij mede na de middagkerk. Ik kende hem niet. Maar onze gesprekken waren over dat eene gebied nooit in de prediking te twfwtHmen: jezus christus en dien gekruisigd. Daarin was onze overtuiging één. Dat alleen voldoet aan alle behoefte van het menschelijke hart. Wij zaten onder den lindeboom van het kasteel van Hemmen. Plotseling rijdt de diligence voorbij. Ik herinnerde mij het verwachte meisje. Ik zeide hem, wie mij wachtte. Hij ging mede. Te huis gekomen vond ik mijne vrouw zeer ontroerd. Eene ontslagene gevangene was er gekomen en zij deelde nog in de begrippen van alle onervarenen, dat dit iets ontzettends ware. Trouwens ik had er ook niet van gesproken. Zoo ontstond er een oogenblik eene verlegenheid. Doch deze week rasch, want een man die de dochter naar hare toekomstige woning bragt, was ligt te vinden.

Toen de vreemdeling zag, hoe alles zoo van zelf ging en toch zoo diep gevoelde, dat er eene klove is in het

Sluiten