Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwak oogenblik, slechts eenmaal gevallen zijnde, beslist hier over een derde of vierde gedeelte van het leven. In de donkere gevangenis opgesloten, zitten zij naast de vrouwen, die in de huizen der wellust gruweldaden pleegden, die alle gedachten te boven gaan, en nu door haren verpestenden adem de wanhoop der sombere kindermoordenares weglagchen. Welk eene vereeniging! Naast de kindermoordenaressen volgen de brandstichtsters. Geleerde artsen hebben betuigd, dat er een tijd is, dat jonge dochters tot deze misdaad door bijzondere omstandigheden eene groote geneigdheid bezitten. Arme schepsels! uwe verbeeldingskracht, somber opgestuwd door zwartbloedigheid, deed u eene daad bedrijven, die soms zoo onwillekeurig geschiedde als de door specielle manie gedrevene volbrengt, hetgeen hare gansche ziel in heldere oogenblikken zoude verwerpen. Gij zit in die donkere gewelven tien en meer jaren. Naast u zit de kweekster der wellust, en in gruwelijke gesprekken, ademt zij, erger dan pestwalm, doodelijk zielevenijn in uwe ziel.

Hier volgen de geldsnoeisters of handlangers van zulke misdadigers. Veelal een jong, een schrander volkje»; hare misdaad, zoo geheel onderscheiden van de beide voorgaande, grenst aan die duizendwudige bedriegerijen in gewigt en maat, overal in het leven aanwezig. Ik ken een van die meisjes. Ik heb de schranderheid en eenvoudigheid van dit arme kind vaak met verwondering gadegeslagen. Gelukkig bleef zij nog in de gevangenis van jeugdige misdadigers te Amsterdam; maar zeg mij, zoo zij een jaar ouder geweest ware, welke maatschappij is het, die zulk een wezen, dat van den vader gedwongen werd het gesnoeide geld te verspreiden, plaatste bij eene tarantubuspin, haar vergiftigd net om haar heen steeds

Sluiten