Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rakter het heerschende is. Zoo goed echter een zeker familieleven daar te stellen is met kinderen, zoo zwaar, is dit met volwassenen. Zoo nabij als men met een weeshuis of een ander gesticht het familieleven komen kan, zoo zwaar is het zulks te doen met volwassenen. Deze toch kunnen niet als kinderen geleid, bestierd, bestraft worden. Zij hebben een geheel ander karakter. Er moet in zoodanig convict iets kloosterachtigs komen. Er moet daar iets van het nonnen- of monnikken-karakter doordringen. Een toestand van gehoorzaamheid en afsluiting, geheel zoo als dé roomsche kloosters bezitten. Dit echter is niet bestaanbaar met het protestantisme. Als tegenstelling van het catholicisme is het protestantisme geheel gebouwd op vrijheid. Het heeft zich zeiven en zijne roeping miskend van het oogenblik af, dat het langs andere wegen dan die der vrijheid zich tracht te handhaven. De groote spreuk van onzen Heer: „de waarheid zal u vrij maken," is de eenige die wij als Protestanten kennen. Wij weten, dat de waarheid en de vrijheid één zijn. Zij wonen bij elkander. Het is wantrouwen aan de waarheid, als gij haar den gebondene verkondigen wilt. Het is miskenning van de kracht der waarheid, wanneer gij de ziel door iets anders dan door waarheid tot eenige overtuiging wilt brengen. Maar het is zoo, de vrijheid is eerst dan eene magt Gods in ons, wanneer de waarheid de ziel alzoo vervult, dat ze haar doordringt, bezielt en heiligt.

Dx heb daarom nooit miskend, dat er eene eigene keuze moest bestaan ook voor de diepst gevallenen, opdat zij zouden kunnen behouden worden. De vrije keuze is de weg der redding eener onsterfelijke ziel. Niet de keuze die gij er in nederlegt. Deze wijkt spoedig. Niet het besluit door overreding genomen, neen, het besluit dat

Sluiten