Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het beginsel der vrije keuze om te gaan of te blijven ook in het buitenland op de inrigting der Asylen gehad heeft. Nog in het eerste jaar der vestiging van Steenbeek ontmoette eene aanzienlijke vrouw in de stad Hamburg den archidiakonus Dr. john van st. petei en sprak met hem over het Asyl Steenbeek.

Uit gesprek was den archidiakonus zeer belangrijk; immers was hij met het geestelijk opzigt over het eenig Magdalena-gesticht in Duitschland, het Asyl te Hamburg, belast, en daarbij moedeloos door de vele teleurstelling, die hij in deze betrekking ondervonden had, daar het helaas al te duidelijk was, dat niemand der in het Hamburger Magdalena-gesticht geplaatsten niet veel liever in het zondige leven wenschtte terug te keeren en slechts met de grootste moeite daarvan konde worden teruggehouden. Natuurlijk was dan ook de vraag of men ook op Steenbeek dezelfde treurige ondervinding had; te Hamburg had zij reeds bijna tot het wanhopig besluit gebragt de zaak op te heffen. Mijn antwoord was kort en goed: op Steenbeek houdt men niet, die niet gaarne op Steenbeek blijft. Uwe doling vloeit uit het beginsel: wij houden ook haar die niet blijven wil. Uw strijd met de verlorenen draait allereerst op de spil van blijven of gaan. De dwang en de drang om te blijven prikkelt de begeerte om te vertrekken. Op Steenbeek brengt de vrijheid om te gaan de overtuiging te weeg, dat dit niet in de gedachte mag komen. Onze regel steunt op een hooger beginsel. De mensch wordt daarbij aangetast op het eenige punt, waar hij mag worden aangegrepen, zoo hem eene vaste hand op den goeden weg brengen wil. Wij zeggen tot de gevallene: »hoe diep ook gevallen, ook in deze diepte toonen zich aan u nog

Sluiten