Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 : 5. Toen bad hij om genaê bij God,

| ^Ëa^at hij zocht, heeft hij gevonden, 2: 6. Door 'sKonings gunst, en een gebod, ,iir,W Werd hij, tot redding afgezonden.

Esther.

2: 20. Was Esther, als Vorstin getrouw,

1 Aan God, en aan haar volk gebleven, // Zij heeft daardoor, als 'n Joodsche vrouw,

7 : 3. Haar volk, behouden in het leven.

5: 13. Daar Haman, door heerschzucht gekweld, • Zich waande, in zijn eer geschonden, 9. Wijl Mordichaï, zjjn wet niet telt, n Maar aan Gods wet,.j|$h acht gebonden.

5 : 14. Toen zwoer hij in zijn trotschen waan, // Dien Mordichaï, moet uit mijn' oogen,

6: 13. Het was met Haman, ras gedaan, a En Mordichaï, zag zich verhoogen.

//Die door Gods genaê, 's Heeren wet betrachten," //Hoe het hen ook ga, Leeren biddend wachten.

l*:' 22. De Heere heeft gegeven//en niets door eigen krachten,^' // De Heere heeft genomen //laat dit uw leed verzachten,'^ // De Naam des Heeren, zij geloofd //Ja zelfs geprezen,^ 23. ,/Dit is de taal van Job, zal 't ook de uwe wezen?

Psalmen.

119 : 1. Welzalig zfln d' opregten van gemoed,

128 : 2. Die dit betracht, vindt ook het hoogste goed,

38: 10. Is dit van God, steeds uw begeeren?

94: 12. 't Boek der Psalmen, zal 't U leeren.

4: 4,5. Spreuken, vol wijsheid en leven, 1 : 1. Zijn door Salomo, geschreven.

1: 1. IJdelheid, der, ijdelheden,

2. Met den Prediker, beleden.

1: 1. Ergert U, toch niet in dezen,

i Zoo gij het Hooglied, zult lezen-

De Profeciën der Profeten,

Doet ons Gods raad, ten deele weten.

Jezaja. i '; ,

1 : 1. Jezaja's Evangeliewoord

„ Begint met een waarschuwend, Hoort!

Sluiten