Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben christelijke tooneelen tot onderwerp, Des zondags staan de Werktuigen stil en zijn de uitstallingen gesloten bij de Engelsohen en Noord-Amerikanen. Er hangen kleeden voor, waarop met groote letters staat: „ Op den sabbat zult gij rusten van uw arbeid;" 'tgeen op de Eranschen, niet gewend den dag des Heeren te heiligen, diepen indruk maakt. Dadelijk bij den hoofdingang, aan een hoek van het park, ziet men een klein, smaakvol, achtkantig gebouw , met verscheiden personen voor de opengeschoven vensters, die u in zestien talen Evangeliën en andere deelen des Bijbels ten geschenke aanbieden. Toen ik te Parijs was, in het laatst van Julij, had men meer dan 1200,000 exemplaren daarvan weggegeven. Niet ver ïW daar is eene zaal, waar traktaatjes in tweeëntwintig talen voor eene zeer geringe som worden verkocht. Nog is er een gebouw, waar de Bijbel, in honderdzestig talen overgebragt, kan worden bezigtigd; een ander, waar men afdrukken er van in zestien talen te koop heeft. Verder is er eene zaal, waarin de Bijbel door plaat- en beeldhouwwerk wordt uitgelegd. Voorts een museum der zending, waarin wapenen, kleederen, huisraad en afschuwelijke afgodsbeelden zijn uitgestald, aan de Evangelische zendelingen door vroeger Heidensche volkeren afgestaan, en van teekeningen en boeken nu door hen vervaardigd, nadat zij Christenen zijn geworden. Eindelijk behoort tot deze groep van gebouwen ook eene bidzaal, die vijfhonderd personen kan bevatten. Er staat buiten op te lezen: „Evangelische godsdienstoefeningen," en daaromheen in een boog, als zinspreuk: „Wij zijn é*4n ligchaam in Christus." D&ar wordt dagelijks vier of vijf maal in het Eransch en een paar maal in het Engelsch gepredikt; elders geschiedt dit ook in het Hoogduitsch, Spaansch en Ttaliaansch. De zachte orgeltoonen en eerbiedig zingende menschenstemmen lokken menig voorbijganger; en, gaan

Sluiten