Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereldtentoonstellingen! Christus in kunst en wetenschap , in aardsch bedrijf en handwerk, in woord en leven 1 Zoo zal het woord Gods ook daardoor wassen, wassen met magt en de overhand nemen. Zoo ook door ons het aardsche leven worden, wat het zijn moet, een aanvang van het hemelsche! ,

Amen.

Nagebed. Gez. XLIV: 2, 4.

Die ons, gewasschen in uw bloed,

Tot priesters hebt Terheven, En ons den hoogen rang, den moed

Van koningen gegeven; V zrj de roem, D zij de lof,

U de eerkroon opgedragen! Geheel deze aard en 't hemelhof

Moet van uw eer gewagen.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,

Uw dag zal zeker komen; Het licht, dat aan de kim verschijnt,

Wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt!

Juicht, menschen, Englen, zamenl Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,

Juicht allen, Amen! Amen!

Sluiten