Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevonden, waarin hij bij zijn val den hoofdschedel had gebroken. Mijn broeder had een kogel in de borst ontvangen. Mijne zuster was met andere gevangene vrouwen naar den toren van Constance gevoerd." -

Zóó verhaalde de grijsaard. Gij denkt, nu was het dan ook gedaan met zulke bijeenkomsten in de woestijn?

Neen! De grijsaard voegde bij zijn verhaal nog deze woorden: „Veertien dagen later vergezelde ik mijne moeder naar eene andere vergadering der woestijn."

7) BI. 15. Deze Spanjaard heet Mignel Trigo. Bi verzocht hem zijn naam te schrijven in mijn Evangelie van Johannes in 't Spaansch, van hem ontvangen. Hij deed het met hartelijke woorden. Wij hadden elkander na enkele zamensprekingen lief gekregen.

s) BI. 16. Deze Italiaan heet Nicolo Corrado. Toen hij mij de in de preek aangehaalde woorden had gezegd, antwoordde ik: „ Nn, gij kunt uw land geen grooter weldaad bewijzen, dan er het Evangelie bekend te maken. Dit is toch, zoo als Garibaldi zegt, het kanon, dat Italië moet bevrijden." „Dat heeft hij mij gezegd," hemam Corrado. „Toen ik voor een twintig jaar te Liverpool was, hoorde ik, dat Garibaldi daar was gekomen, om naar Zuid-Amerika te gaan. Ik zocht hem op, met een Italiaanschen Bijbel. Hij nam dien dankbaar aan, hief dien in zijn regterhand op, en zeide plegtig: Dit is het kanon, dat Italië zal vrij maken."

Corrado heb ik maar eens gesproken, met zeer veel genoegen. Hij was, toen ik eens weder bij de Bijbeluitstalling kwam, er niet; den laatsten dag, toen ik zijne handteekening, gelijk die van Trigo, wilde vragen, ook niet. Hij was ongesteld.

Aan het hoofd der Bijbeluitstalling staat een vroegere Israëliet, Alexander geheeten, die in het Sydenham-paleis den Biblestand bestuurt. Ook hij maakt een vriendelijken en aangenamen indruk.

°) BI. 16. Ik meen om dit alles nn niet, dat Parijs zon ophouden eene stad der zonde te zijn. Zelf merkte ik er eene vreeseHjke proeve van op in het klein getal van kinderen. Terwijl in onze groote steden overal de kleinen omwentelen; eenigen met kindermeisjes deftig wandelend; anderen luidruchtig spelende op straat en markt, dewijl moeder er in huis geene ruimte voor heeft; nog anderen, terwijl zij nit school komen, krachtig stoeijend, ten einde zich na het stijve zitten wat op te frisschen: — ziet gn te Parijs onder de vele duizenden menschen, die n omwarrelen, betrekkelijk maar weinig van dat kleine volkje. De reden is treurig. Hit schier alle standen zendt men de zuigelingen naar 't land,

Sluiten