Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de predikwijze van Leijdens hoogleeraren en leeraren ge* («40», bij gelegenheid op eene zekere plaats hoorde een leeruur uit eene aanzienlijke stad, een wan van naam in de kerk , en dus met veel vooroordeel ten goede, over Marcus J6: J5, welke leerrede mij echter in dien tijd zoo vreemd en onverstaanbaar, ja onvereenigbaar met de heertellende leer onzer kerk voorkwam , dal dezelve lang een voorwerp der gesprekken gebleven is, onder die van mijne vrienden , die zoeken te verstaan , niet alleen de woorden waar de zaken , die zij kooren , tot bevordering in de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is.

Dan , nadien ik , van het af eggen mijner belijdenis, nog maar vijftien jaar oud zijnde, altoos achterdochtig gewest ben, of hel leerstelsel onzer kerk wel zoo volkowen met Gods woord overeenstemde , als ik mij in dien tijd wel verbeelde , [en dtt is voor mij een sterke spoorslag geweest, om de weinige van mijn beroep overschieten' de aren te besteden, tot het onderzoeken der onderscheidene geloofsbelijdenissen der christelijke gezindheden, nitt uit een of onder "bijzondere godgeleerde van één nezindheid , maar uit de openbare belijdenissen derZelve , om over hare denkwijze wel te oordeelen) en nadien ik al over vele jaren in die gedachten geweest ben, dat aren redelijk schepsel eene wijze om God te dienen omhel"! , dan om door dezelve in een leven na dit leven gelukkig te worden; zouden wij ons onverantwoordelijk tegen onze natuurgenooten bezondigen , als wij, Ier oorzake van verschil in de godsdienst, hun zelfs den minsten wrevel in ons gemoed toedroegen,- neen, zoo wij op zekere beproefde gronden door openbaring en rede genoegzaam overreed zijn van de dwalingen onzer medemenschen, is het onze pligt hen niet te verachten; maar voor . hen te bidden. Ik wil dan gaarne erkennen in dien maalstroom lang gedobberd te hebben, door hel lezen van verscheidene remonstrantsche schriften, maar ben, onder ajbidding van 's Heeren licht, en door het gebruik der middelen, tot mijne opheldering veel verphgt aan hel door en door geleerde werk van den hoogeerw. hooggeleer-

Sluiten