Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde-verkiezing, als de eenige bran van alle de geestelijke zegeningen , die de geloovigen hier genieten en verwachten, als uitwerksels van de eeuwige, vrije onderscheidende liefde des Vaders, hel schuldverzoenend borgb/ord des Zoons, voor dezen aan Hem gegerenen uitgestort, en de almagtige en allen tegenstand overwinnende genade des H. Geest (*), met den bijbel overeenstemde (welke leerstukken tn ons kerksenoot schap alleen omhelsd worden, en in welker belijdenis wij van alle gezindheden verschillen) ik zegge, zoo iemand hieraan twijfelt, en deze leerstukken met zijn hart niet gelooft, die behoort tot ons niet, en zoude opregt handelen met van ons uit te gaan; dan, oj zij, die deze stukken zeggen tegelooven, en nogtans in de behandeling van zulke waarheden, daar deze grondstukken te pas komen, zoo veel mogelijk de bijbelsche uitdrukking van uitverkorenen, gegevenen , gettefden, opgeschrevenen ten leven, vermijden, en onschriftuurlijke bewoordingen in derzelver plaats gebruiken (**), aan deze goddelijke waarheid geen oneer aandoen, tot smart van derzelver hartelijke betrachters, laten wij voor « zeiven over te Seoordeefen, terwijl het niet, anders zijn kan, of een beweldadigde hoort altijd met dankbaarheid de springbron van zijn geluk noemen, en, zoo hij daarvan afkeerig is, behoort hij tot de verachters van zijnen weldoener, en is dus een groot monster op aarde (f):

C) Dit wil ik nogtans met bepaling verstaan hebben. Dat de groote kerkhervormer doder Mart. Luther het in dezen 'met ons eens is, blijkt uit ziine voorreden voor den brief aan de HomeUien, over het 9, 10 en 3 jcimttel Dit zijn 's mans woorden «hier leert de apostel van de «eeuwige voorziening Gods, waaruit het oorspronkeiijiC^ylDelt, wie ge"toow. of niet gelooyen zal, van zonden los, of niet los worden kan »od dat het geheel uit onze hand genomen, en alleen m Oo 's han d l/esteld zif dat zij vroom worden," zoo dacht en sprak die groote man; ach spraken zijne navolgers nog zoo, dan hadden wij in dezen met hen geen verschil.'

l**\ Voor weinige jaren hebben, wij daarvan een aanmerkelijk voorbeeld gehoord, in eene leerrede over Hand. 24 vs. 24. 25, in de behand^Ung van\wee waarheden, juist uit de openbaring alleen gekend, zonder bijbel te verklaren, of de taal des geestes te gebruiken.

f+ï Stel u voor, eene menigte lijfeigene onderdanen, schuldig aan de zonde van gekwetste majesteit, allen zonder °^*c™dmet * hoogste straf, evenredig aan hunne misdaden, gedreigd d™f e *V *» slavernij afwachten; maar sommigen worden alt enkele genade van de

Sluiten