Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.nenschen, door de zonde zoo zeer verdorven' .natuur, me/ geveni^ah zoude nog alleen dit voldoen, blj%en genioefl, Lhvelk levendige indrukken der hooge souverein.teit Oo^s omdraag,, of Aat l.et;de/Goddelijke Verlos^^^.niet aan verblijven? Matth^2-.5,^,: lk ilank tf^&r, enz.

5<«\ VRAAG, l^j^r '

mdeèM 'uWhet^orise van zelf fjfËgÊÊBjSmassa der mensclMfc&die onder het SvfM* leven> , en dus uitwendig geÏÏ®'ê*> J» »oarien ■■

' moeten onderscheiden worden, tot ™&J«ne onderscheiding hebben wij grond in. Gods getuigen**f,. antw Wij meenen, dat wij, best en zeer,klaar zelfs voor mink,mdigen;,,op de volgende -wijze d* gedachten zullenïiden, indien wij eerst stallen eenerflfe.nder.ngi door hei volstrekt vrij en onafhankelijk eeuwig bèslutt Gods, over den eeuwigen staat aller zijne redelijke ^schepselen, welken oogmerk niet is te bewijzen, omdat deze waarheid zelfs door de zoodanige,, verdedigd ,s, d.e dezelve voorheen 'in hunne geestelijke blindheid bestreden hadden en, ofschoon^ zij niet tot onze kerk behooren, nogtans door de krach, dfr waarheid gedrongen , edèlmoed.g > Sl voor uitkomen, H terwijl ik, voor zeven jaren met verstandige godvruchtig opmerkers van de gangen Gods in zijn heiligdom sprekende, des Heeren aanbjdde «ke zorg'voor zijne waarheid daar in mogt hooren perken, dat°deze waarheid van buiten verdedigd werd, dgfr ,nHWschen dezelve (door zulken, daar het niet van#rw*ht kondaworden, en die als pilaren voor de waarheid en godsvrucht gehouden werden,) met voeten (**) stonST vertraden ,e worden , zonder dat zich iemand aangordde , omM*. gevaarlijke voor onze leer te ontdekken op dief^ijd, daar • beminnaars der waarheid zich over bedroefden, jöeze eerste afzondering wordt zonneklaar verondersteld, ,n de

' <^~Z^m Boom, hcerseh-ppij der genade, eeo Mennet, reeds

"r^Wkn'edoeU E. Voet, «ver deVeViocning, ge^uaijM

f**) lk neaoei j. . . jn,lr,-ni,iuih niet PelaetaK*luurdesem.

delen om denzclven le verkrijgen, als doortroKMn mei reiag

Sluiten