Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijnste pelagiaansche gevoelen, zal overtuigen, hoe ver mijne denkwijze daarvan verwijderd is, maar dit neemt nogtans niet weg, dat wij ten 2™e voorwaardelijke beloften vinden, De groote vraag is maar, hoe die op te vatten; Om het aanmerkelijk onderscheid tusschen de beloften, zonneklaar en als van zeiven, in het oog te doen vallen, zal ik eenige weinige voorbeelden uit velen nevens elkander plaatsen, waarvan de eene volstrekte, en de andere voorwaardelijke zijn, zoo in tijdelijke als eeuwige zegeningen. Van de tijdelijke zal ik maar één voorbeeld noemen. Lees Deut. 28 van vs. 1 tot 14, de zegeningen, en van vs. 15 tot bet einde, de oordeelen.

Volstrekte beloften. Voorwaardelijke beloften.

Als ik deze volgende volstrekte beloften lees, moet ik besluiten, dal de getrouwe beloover die onfeilbaar zal vervullen, Jez. 35: 8-10, hier is het woord van Jehova, en aldaar zal eene verhevene bane enz., hier is het wel tot 1 2 malen toe, het zal, of zij zullen, en Cap. 42: 1G, en ik zal de blinden tot 5 malen, ik zal dat doen, en Cap. 44: 3-5, Ezeeh. 36: 25-27, dan zal ik rein enz.. Jer. 31: 3134, Joh. 10: 16, 27 en 28, Cap. 17: 24,. is hier des I letlands taal niet: Ik heb nog andere schapen, deze moét ik ook toebrengen, vers 27 en 28, mijne schapen hooren mijne item, en ik ken dezelve, en zij volgen mij, en ik geef haar het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren

Als ik hiermede vergelijk da volgende voorwaardelijke voorstellen, wie ontdekt*niet het aanmerkelij k onderseh' ei d i lees Jez. 1 van vers I tot I 5 ingesloten, daar is de diepverdorven staat des joodschen volks voorgesteld, en wat is des Heeren eisch? vers 16, wascht u, reinigt u, doet de enz., vers 18, komt dan en laat ons le zamen regt en, al waren enz-, of zijn dit niet de heilrijke gevolgen, als zij dit bevel Gods zouden gehoorzamen? en is dit ook niet de eisch, Ezech. 18: 30-32? of is het daar niet, keert weder, en bekeert u, zoo zal u de ongeregtigheid tot geen aansloot wezen? en wat leert ons de Heiland anders, Matth. 17: 21? Een iegelijk die deze mijne woorden hoort,

Sluiten