Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt, hier algemeen; dan leest men in eene volgende zinsnede: »en dus heeft hij, als Horg en Hoofd der uitverkorenen , in hunne plaats gestaan, hun rantzoen hetaald,

• voor hen het regt tot de zaligheid, den geest der over•tuiging. des gclocfs en der bekeering verdiend, opdat die »in hen allen, en in hen alleen dat geloof krachtdadig wer>ken zoude;" (en hierop zeggen alle hervormden van ganscher h te amen, en wij met hen.) Dan, na deze twee stellingen geleien en herlezen, geschikt en geplooid le hebben, om die overeen te brengen, is bet voor mij altoos onmogelijk gebleven, zulks te doen; en. hoezeer ik afkeerig ben I atelijke gevolgen af te leiden uit gezegdens van mijnen medemensch in het algemeen, en nog veel meer van waardige evangelie-dienaren in het bijzonder, zoo is het niet te onlkennen, dat men, in zulk een algemeen voorstel, den lezer redenen geeft tot denken, of bet zoenwerk of de borgdood van Gods zoon, ook aan de zijde Gods, voor allen, die onder het evangelie leven, de zaligheid niet mogelijk gemaakt heeft. Is het wel naauwkeurig en waarachtig geschreven, als men vraag): »doch sis de gehoorzaamheid van Christus voor alle menschen

• genoegzaam? hoe komt hel dan dat de meesten niet da-

• delijk zalig worden?'' en men antwoordt: »de naaste »oorzaak van dit allergrootste ongeluk is niet in eenige

• ongenoegzaamheid van Christus verdiensten,'' (deze zinsnede is goed, op zichzelf staande;) want, indien dit Gods oogmerk ware geweest zouden alle menschen, uit kracht derzelve, zalig hebben kunnen worden, en dit gelooven wij volkomen; maar wat volgt er? nog in eeni% besluit oj duad v at God, die het hen zoude weigeren. ^Yel, is dan de eeuwige Maat van bel afgevallen vloekwaardig menschdom niet onveranderlijk bepaald? is er dan geen verkiezing dir genade, als de volstrekte eerste grond der zaligheid van zondaren? is er dan geen besluit, voor wien al, en voor wien niet, de eeuwigwigiige verdiensten van den goddelijken verlosser een rantzoenprijs zullen zijn ? Is hel dan niet maar alleen zijne gemeente, die hij met zijn hloed verkregen heeft; zijn volk, die hij zalig maakt;

Sluiten