Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• verkorenen? Geene van deze dingen kunnen daarvan de

• reden zijn, (dit is volmaakt goed en kan verstaan wor-

• den,) maar er Volgt: want de waardigheid en kracht »van Jezus gehoorzaamheid en geest kent qeen palen" dit is in eenen gezonden zin wel waarheid, omdat die beide oneindig zijn, maar niet algemeen; want dan zijn deze vrijmagtig bepaald alleen voor de uitverkorenen, en geen een ander zondaar kan noch zal, alleen omdat zij zoo vrijmagtig bepaald zijn, er deel aan krijgen; om geen meer gezegdens van dezen aard aan te halen.

Niemand moest echter denken, dat ik iemand, die zoo schrijft, zelfs in mijne gedachten zoude verdenken van verraad omtrent onze leer; neen! daar zijn teveel andere stalen voor handen, dewelke dezes mans hartelijke aangekleefdheid aan de leer van vrije genade, tot nog toe, onder ons bewaren , en zonneklaar toonen, en daarom verberg ik den naam, niet om dat ik mij bewust ben ter kwader trouw te handelen; en ben daarom ook bereid, zoo bet bijzonder gevraagd wordt te zeggen wien ik bedoel, betuigende, dit stuk uitgenomen, met veel zegen, en tot leering deszelfs schriften gelezen te hebben, en nog te lezen. Dan hoe uitgewikkeld die anderzins zeer doorziende heer hier over ook moge handelen, hij laat mij ten minste in het onzekere, ( en dif getuigen velen met mij ) Welke de grond van deze algemeene verpligting tot geloof en bekeering, in de uitwendige roeping zoo duidelijk en sterk voorgesteld en aangedrongen, zij, of de uitgebreidhied van Jezus verdiensten', of de eeuw igdurende goddelijke liefde-wet, want deze worden door elkander vermengd. Ik neem de vrijheid om te vragen, of het wel voor een hervormd leeraar duidelijk genoeg, om verstaan te worden, gezegd zij om zich van alle pclagiaansgezinden te onderscheiden, dit de inhoud der uitwendige roeping te zijn:» Gods volmaakt» heden en wetten, die door de zonden geschonden en verduisterd waren, zijn door de gehoorzaamheid van Christus, welke eene oneindige waarde bezit, op het allerhoogst verheerlijkt, God is daardoor met e. ne zond ge ,wereld verzoend: — hij heeft een volkomen genoegen

Sluiten