Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods, niet mogelijk gemaakt, zooals de anders denkendebroederen moeten veronderstellen, zoo zij geen woorden zonder zin willen gebruiken, en de algemeene uitdrukkingen die zij gebruiken, van wereld, zondaren, stervelingen, Adams nageslacht, enz. toonen zulks, terwijl zij zich zeer naauwkeurig wachten voor zulke of dergelijke uitdrukkingen, die in dit stuk eene verzoening alleen voor de schulden der uitverkorenen te kennen geven, zooals de schriften, zegswijzen en leerredenen openbaar aanwijzen voor elk, die maar van verre de voetstappen zoekt te drukken van die Bereen, die ede/er waren dan die vanThessalonika; en niet alleen het woord Gods met alle toegenegenheid ontvingen, maar ook de schrift onderzochten, of het gepredikte de maarheid was. (*) Terwijl hij, die niet weet dat degemelde algemeene uitdrukkingen de standvastige bewoordingen zijn, die de remonstranten gebruiken zeer weinig, zoo van hunne symbolische als andere schriften, moet gelezen hebben, Dan, wij doen dezen en de tegenwoordige lutheranen met volle instemming gaarne dat regt, dat zij, overeenkomstig hunne beginselen, zoo moeten spreken; maar'het is eene andere vraag, of een hervormd leeraar, met de vraag eener goede consciëntie voor den hoogen God, overeenkomstig de hervormde beginselen, zoo schrijven of spreken kan; ik vrees, dat er zeer weinig reden zouden gevonden worden, om het te verdedigen of regtvaardigen: dan, zoo er gegronde redenen voor deze handelwijze zijn, de voorstanders derzelve zouden daardoor veel bekommeringen, zoo van leeraars als van ledematen, die belang stellen* in de bewaring van de vrije genade-leer, wegnemen, als zij dit aanwezen uit Gods getuigenis.

' De tekst dart, daar men een volgend bewijs in meent te vinden, is 'de gelijkenis Matth. 22. vergeleken met La¬

ffe Hadden deze vrijheid dit te doen, nopens de leer der onfeilbare C Vi.n w veel te meer wii, nopens de feilbare leeraars dezer eeuapostelcn hoe veel l« me« » p k IuUen h„nDC leden dur-

.S,«S^~^ta^*c;l.«ta,. en er ,ieh in verblijden.

Sluiten