Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sel; welke, van nabij bezien, ten eenemaal blijken bezijden de waarheid te wezen ?

Van zelfs valt dan de vraag, wat is het bedoelde oogmerk in deze gelijkenis? dan, na dien het vorige boven mijn bestek breed is geworden, zal ik hier, zoo veel ik kan, maar schetsen. In het voorstel komt voor I, een koning, 2, zijn zoon als bruidegom, die, gelijk het van zelfs spreekt, ook een bruid heeft, 3, de dienstknechten, 4, de bruiloftsmaaltijd, 5, de gasten.

1. Door den koning moeten wij (het behoeft geen bewijs) niemand anders verstaan, den den eersten persoon der aanbiddelijke drieëenheid: deze is het toch die, deze bruiloft bereid, en daarvan, zelfs voor de tijden der eenwen, het bestek gemaakt heeft, naar welks teekening hij dezelve in den tijd, zoo des afgeloopen ouden als des nu staanden nieuwen testaments zoude aanleggen, met alle derzelver bijzondere omstandigheden: alzoo hij alle dingen in den tijd werkt naar den eeuwigen raad zijns willens,

Ten 2(,en des konings zoon, als de bruidegom, die gevolgelijk ook eene bruid moet hebben , in geestelijke ondertrouw, is, gelijk geene bedenking lijden kan, niemand , dan de eeuwige Zoon des eeuwigen Vaders; en de bruid die gemeente der uitverkorenen ,geroepenen, geloovigen met hem in ondertronw staande, op dat ik dit in het voorbij gaan aanmerke, de betrekkelijke staat tusschen Christus en zijn volk op de wereld wordt, zoo niet altoos ten minsten voornamelijk een staat van ondertrouw geheten, verg. Hozea 2. ik zal mij u ondertrouwen enz. dan tot eene bruiloft behoort ook eene groote menigte, die alleen tot sieraad van de bruiloft dient, om dezelve luisterrijk en groot te maken: zonder dat zij ooit de bruid, of het wijf van des konings zoon zullen worden, en tot dat einde ook nimmer door den koning genoodigd zijn; of, zoude men mogen ouderstellen, eene plegtige bruiloft zonder bruid voor des konings zoon, die de bruidegom is? dit zoude een schaamtelooze dwaasheid wezen : of onderstelt de betrekkelijke naam van bruidegom geene bruid? volstrekt ja! of zoude des konings zoon eerst, als de gaste»

4*

Sluiten