Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar onze eigene boosheid de rede is aan onze zijde, dat wij in de zonden blijven; want het verborgene is voor den Heere, maar het is ons geopenbaard welken weg en ons eeuwig belang, en Gods welmeenend bevel van ons eischen, dat wij moeten inslaan om behouden te worden; en deze is, dat wij onze opeengestapelde schulden erkennen, met veroordeeling van ons zeiven, belijden voor het aangezigt van onzen eeuwigen regter, en in de aangebragte geregtigheid van den zoon Gods, in het evangelie geopenbaard, vergeving van dezelve, bij den in dat bloed des verbonds opgerigten genadetroon zoeken, want die Zijne overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die dezelve bekent en laat zal barmhartigheid ontvangen. Dezen weg in te slaan eischt, en de goddelijke liefdewet, en ons eigen eeuwig belang. Dan, waarom blijven wij hier nalatig? is het door van buiten aankomend geweld? neen zeker! maar onze eigene vijandschap en boosheid is de rede, en zult gij dan nog de schuld op God leggen, die u zoo goedertieren den weg laat aanwijzen? maar, opdat wij overredend overtuigd woiden, dat het onze boosheid ts, die ons zal kastijden, door Gods toorn op ons te doen blijven, zoo vrage men maar zijn gewisse; daar wij zelf niet willen ingaan, hoe handelen wij met anderen, die hunne eeuwige belangen beginnen ter harte te nemen, die den dood als eenen schuldeischer beginnen aan te zien, als een geducht gevolg van de dienst der zonde en der wereld? welk een vonnis velt gij over deze menschen? beschimpt, bespot of beklaagt gij hen niet als ongelukkige wanhopige menschen? tracht gij hen niet af te trekken van het doel, hetgeen zij zich door genade .hadden voorgesteld, om in Gods gunst hersteld te worden, en, dit einde niet kunnende bereiken, wordt gij hen niet tot vijanden, hen latende varen en hun smaadheid aandoende? dit geschiedt immers aliervrij willigst? of is dit geen waarheid? ja, zal de stem van het geweten zeggen; maar, zoo uw geval van dezen aard mogt wezen, zoo als er velen zijn, dat gij maanden en jaren, door de kennis der waarheid, gepaard met de gemeene bewerking des geestes, overreed zijt, dat, als

Sluiten