Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blind zijnde, ds hatelijkste waarheid is, als hem dit gezegd wordt? waarom doen alle deze omhelsde waarheden u naar den Goddelijken Verlosser zoeken en vragen? Wie heeft u in dezen onderscheiden? Wat antwoordt uw hart voor God? is het niet? alleen vrije genade; die moet mij vatbaar en gepast maken voor genade: want zonder de eerste zal ik nooit zoeken naar de tweede. Zijn dit geene sterke spoorslagen om te danken? wat zegt uw gewisse hier

op« ik vertrouw, ja, staat er dan ook na, om het

door genade te beoefenen, opdat de Heer ook in deze van u geëerbiedigd worde, en hij, die dit in n begonnen heeft, zal het ook in u voleinden door zijnen geest.

Verder bevestigd volk des Heeren, toont door uw gedrag, dat gij van eene wereld, die in het booze ligt, onderscheiden zijt, laat hij zonder ootmoed en nederigheid uw grootste sieraad wezen; toont, dat gij onder die goede gasten zijt, die het beeld van uwen nederigen heer draagt, en daardoor zult gij eenen goeden reuk van Christus zijn, en mogen slaat maken, dat gij niet zult uitgeworpen worden, maar geroepen zijt tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. —

Ik heb deze weinige prakticale aanmerkingen hier laten volgen, en, om te doen zien, dat zij, die oordcelen volgens°deze gronden in de verkondiging des woords te handelen, naar de orde en den bijbel gegrond, menschen kunnen bestieren, en, omdat er ook geene volstrekte onmogelijkheid in is, dat zij ook nog met eenige vrucht zouden kunnen gelezen worden.

1I> VBAA G. Maar zoude er uit de handelwijze, door den Heiland zeiven gehouden in zijne persoonlijke evangelieprediking, met menschen over hunne eeuwige belangens handelende, niet een allerwettigst gevolg mogen worden afgeleid, wat men van het volstrekt algemeen aanbod van zaligheid in het evangelie te houden hebbes'

antw. Voorzeker ja, en tot dat einde zalhetnoodig

Sluiten