Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie goddelijke vrijmagt hen, die in den bijbel zoo nadrukkelijk van de overige kinderen van Adam met deze namen onderscheiden worden, als zulken, die Jehova lief gehad heeft met eene eeuwige liefde, Jer. 31, gegevenen uit de tcereld, door den vader aan den zoon, Joh. 17, uitverkorene naar de voorkennisse Gods, 1 Petr. 1, welker namen geschreven zijn in het boek des levens, en meer anderen; indien, zeg ik, God deze gelaten had in den zelfden staat, daar zij met alle hunne natuurgenooten in „ezonken lagen, door hunne overtreding in Adam, en zoo allen verloren gegaan, of dan de liefde Gods tot de wereld der menschen alzoo groot zoude geweest zijn, dat hij zijnen zoon zonde gegeven hebben, opdat een iegelijk die uit die wereld der menschen (die in eene en dezelfde betrekking lot God stonden, en daar God geene vrijmagtige uitverkiezing van gedaan heeft) (*) in den zoon gelooft het eeuwige levenkebben\ en dit vraag ik met eene bescheidene vrijmoedigheid aan u allen, die met al uw vermogen het daarop toelegt, om deze en soortgelijke teksten diensthaar te maken aan uw stelsel, of dan, wanneer er geen bepaald oogmerk Gods ware geweest, om de te voren genoemde personen onfeilbaar zalig te maken of dan de zoon Gods zoude in de wereld gekomen zijn', op een onzeker misschien, (opdat ik niet sterker spreke ) om zondaren in het gemeen zalig te maken* of eenè mogelijkheid van zaligheid te verwerven * dan, ik vraag dit aan gereformeerden, want wat zelfs de fijnste pelagiaansgezinden zouden antwooiden, kan niemand, die

HH Maar wie rijn zij, hier door een iegelijk uitgedrukt die in den

"'„Inopen' ziin dan zekere of onzekere personen bij den dneée-

Zoon ^.00/""-ie2IJ)laatste', wat denkbeeld, mijn lezer! moeten wij

nigelgn vormen van eerTalmagttg, alwetend, en van eeuwigheid alles ons dan vormen va , naaf den raad van

^:fwu" w^rdt dan de onafhankeüjke «hepper een afhangeling van l1J " * rlenT deformeerde stof? wie is er , daar zelfs de minste vreeze het door hem gelormeerae , beeft voor een gevoe-

Voor de tW^^^iX^J^ti ik besluit dan lieve?, dat ^'Zl^^U^ti^^, Zekereb« ^d ^kenden en "■>,* t oil de uitverkorenen zijn, hier omschreven als begenadigd met Tt gXve1, zont hetwelke het onmogelijk is Gode te behagen.

Sluiten