Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• zich aan zijne genade in Christns over te geven enz lees nog pag. 41 en 42, en gij znlt overtuigd worden, dat deze algemeene welmeenende aanbieding de voorname rede is om zulk eene heilsorde te zoeken tot een fondament van dezelve, want deze heer was veel te kundig om iets zonder fondament te stellen. (*) Als ik mij nog bepaal bij het gevoelen van den hoog eerw. heer H. "Venema, een man, daar elk geleerde, die edelmoedig handelt, het getuigenis van geeft, dat hij onder den eersten rang der geleerden geteld moet worden, en dit is openbaar; maar tevens een man, met rede gehouden, voor een groot begunstiger van eene verdraagzaamheid, die anderen oordeelen zich te ver uit te strekken, en niet genoeg onder het oog houdt, het verdedigen der hervormde waarheid, tegen degenen die buiten zijn. Dan, deze denkwijze neemt niet weg, dat zoo iemand een man van eerste kunde kan zijn. Nu, zijn hoog eerw. erkent rond en edelmoedig, in de verdediging van zijne eer en leer, dat zijn hoog eerw. het voor onmogelijk houdt, de algemeene welmeenende, onvoorwaardelijke aanbieding, onder die omschrijvingen, van dewelke deszelfs voorstanders zich bedienen, staande te houden, zonder zijn algemeen besluit. Lees zijn hoog eerw. genoemd stukje, van pag. 72 tot 80, te lang om na te schrijven, en gij zult uw zegel daar aan hangen, dat, zoo er zulk eene aanbieding is, er ook zulk een algemeen besluit wezen moet. Dit is sterk door zijn hoog eerw. betoogd, en het ligt, voor zoo ver ik weet, nog voor rekening van hen, die het eerste stellen, om die stelling van het tweede te zuiveren, en, zoo lang dit niet gedaan wordt, blijft het algemeen besluit, als een Gods alwetenheid en sonvereinheid ontkennend bezwaar, naar mijn inzien, voor

(*) lk wil daarmede niet zeggen, als of allen die dit stelsel voorstaan, het ook in de gevolgen met dien beer eens zijn, neen! maar dat hel sterk staroogen op deze, volstrekte aanbieding den heer Kleman tot deze denkwijze gebragt heeft, en dat Kleman, behoudens dit gevoelen, met grond kan wederlegd worden, is tot nogtoe niet bewezen, voor iemand die zich niet slaat paaijen met woorden, en met zeer ongelijke gelijkenissen , om dit aannemelijk te maken.

Sluiten