Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urine rekening liggen, indien zij tegen den heer Venema niet toonen, dat het eene zonder het» andere wel bestaan kan; en wie kan twijfelen of dit is de rede, waarom zij, die voor deze algemeene aanbieding, op de gezegde wijze ijveren, zelve erkennen, dat er in deze, en eene personele verkiezing, en bepaalde borg-voldoening eene verborgenheid isf dan, wij houden het als nog voor geene verborgenheid, (die wij gaarne yan harte gelooven dat er vele zijn, die ons geopenbaard zijn, als voorwerpen des geloofs,) maar voor eene eigenlijke tegenstrijdigheid, waarvan de eene stelling de andere verwoest, en zulks kan God, wegens zijne waarheid en regt vaardigheid, als geen voorwerp des geloofs aan zijne schepselen voorstellen om te gelooven. Ik maak derhalve het besluit op, dat en uit de borg-voldoening, waardoor alleen de zaligheid van zekere personen verworven is, en uit de handelwijze van Christus met de pharizeen Matth. 8 en Matth. 19, vergeleken met Marcus 10, en uit de rede die hij gaf, waarom hij altoos door gelijkenissen sprak, en uit de standvastige predikwijze van alle de leeraren, zoo des ouden als des nieuwen testaments, dat er zulk eene algemeene volstrekte aanbieding niet is, noch zijn kan, dat zij ook aanloopt tegen des Heilands verdediging van zijne handelwijze, Matth. 9, dat zij gevaarlijke leerstellingen begunstigt, dat dit stelsel ook niet bewezen wordt uit Matth. 22, in die gelijkenis, dat de verklaring van Job. 3: 16 en Cor. 1: 30, met het hoogste regt eene eigendunkelijke bijbelverklaring mag geheeten worden, welke noch nit het verband, noch met gelijkluidende teksten kan goed gemaakt worden, maar dat het eene openbare tegenstrijdigheid is, eene bepaald verworvene zaligheid voor sommigen, onbepaald zonder voorwaarde, aan allen aan te bieden, en deze stukken zullen wij met vele leeraren en ledematen voor waarheid houden, tot dat wij van het tegendeel op eene edelmoedige wijze zullen overreed worden, door onze gegevene redenen krachteloos te maken, met aan te toonen, dat zij op den bijbel niet gegrond, en onbestaanbaar met de heerschende

6*

Sluiten