Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloren zondaar in zijne eigene oogen, vergeving van schuld bij den eeuwigen regter zal verkrijgen, geen bewuste daad van den redelijken geest? of is het de taal niet van een zoekend zondaar: aangezien ik dan naar dat regtvaardig oordeel tijdelijk enz., Zondag 5 vraag 12. Op deze onderstelling, dat deze zaken voor u kennelijk zijn, door welke middelen zijt gij eerst tot nadenken over uwe eeuwige belangen gebragt? zijt gij zoo zorg- en indrnkkeloos, als gij in den vorigen tijd leefdet, door deze algemeene aanbieding tot Christus gekomen? Hebt g.j hem, met alle de goederen door hem verworven, aangenomen, en zijt gij zoo maar uit de duistern.s tot het licht overgegaan? hoordet gij in uw indrukkeloos bestaan, die roepstem, komt, komt maar, want alle dingen zyn gereed? zijt gij daar zoo maar op gekomen, en is uwe ziel gered geweest? wat zegt uw geweten hier op, godvruchtige lezer? is dit niet uw antwoord: voorzeker neen! de eerste voorwerpen daar ik door genade over bekommerd raakie, waren mijn diepe schuld en vloekwaardig bestaan voor God, een inzien in de regtvaardige wraakvorderende geregtigheid en volstrekte onmogelijkheid van vergeving, zonder voldoening aan die geregtigheid, een inzien in de onmogelijkheid, om door al wat schepsel heet verlost te worden;'uwe eigene verbetering in het doen en waarnemen van de pligten, waarvan de ontwaakte consciëntie u overreedde, is op zichzelvo goed en noodzakelijk, maar ontoereikende om de verdrukte, door onweder voortgcdrevene ziel rust te bezorgen, alhoewel gij die uit geestelijke blindheid in dezelve zocht, tot dat alle deze dingen u toeriepen: het is by mij niet. Werd u op dien lijd de in het evangel.e gepredikte , en aan u, als arme zondaren aangeboden Heiland niet eerst dierbaar? ik beroep mij hier op de in Gods woord gegronde bevinding van al des Heeren aanvankelijk bevestigd volk, tot welks ziel ooit van vrede en vertroosting des h. geest gesproken is. Ik noem deze zaken maar, latende de uitbreiding aan uw eigen oordeel over; indien dan deze de meest gewone weg is, die de

Sluiten