Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pop met speelt, zonder fondament, daar men rond zonder bewimpeling van durft zeggen, dit of dat is bet fondament van dezelve, zoo als alle deszeifs voorstanders tot nogtoe in gebreke gebleven zijn, omdat te doen, voorzoo verre wij weten. Nu, het werk der zaligheid, of, zoo als Kleman zegt, hetzoenwerk van Christus, in dat gezichtspunt te beschouwen, dat God daardoor in staat gesteld is, allen, die onder het evangelie leven, als een verzoend en bevredigd God te kunnen behandelen, dit zoude te wijd gapen en te zigtbaar pelagiaans zijn {hoewel de termen, die velen gebruiken, er weinig van verschillen,) en zonneklaar een uitgebreider verwerving dan toepassing der zaligheid leeren. Om evenwel niet bespottelijk te handelen met een stellig staande te houden zonder fondament, is de orde des heils door zijn eerw. opgeworpen. — Lees pag. 8 van dat stukje, met opmerking; daar is het: » en dit is onzes oordeels degewone werk» orde, welke God in het rijk der genade volgt, in de » bedeeling van de vruchten van Jezus verzoening, » aan door Hem verloste menschen: de eenige grond»slag, van eene opregte en welmeenende aanbieding » van genade, en noodiging van menschen door het n evangelie? Wat dunkt u kan mijn antwoord op de 13e vraag buiten mijn weten sterker bevestigd worden? nog eens, pag. 14 , de 9 stelling, zegt deze heer, als zijne heilsorde niet staande blijft » de roeping van » menschen en hunne noodiging door de prediking des » evangelies, kan niet meer genaamd worden ernstig en «welmeenend te zijn." Wat dunkt u, lezer! zoude ik bij mogelijkheid hebben kunnen denken, dat mijn antwoord op de i3e vraag, door de besturing der aanbiddelijke Voorzienigheid, door den auteur zeiyen zoude gestaafd worden ? en er is maar eene geringe mate van oordeel noodig, om te merken, dat er tusschen het gevoelen van D. Kleman en prof Venema ook, en dat antwoord voorgedragen, te weten zijn algemeen besluit (want zoo noem ik het liever, en , zoo

Sluiten