Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij Ietten op de predikwijze van ware Evangeliedienaren , zoo zollen wij bevinden, dat zij den geheelen inhoud van hunne leer en onderwijs; als mede van al hunne vermaningen , opwekkingen , overtuigingen,' Hangen , vertroostingen , enz. , doorgaans allezins schoenen op de leest van de Wet en van het Evangelie j «badende langs dezelve, met grooten ernst, om den menscheen te brengen tot eene grondige kennis en gevoel V*n zgne geestelijke ellenden ; en vervolgens van de rijke genade van onzen Heere Jezus Christus, geopenbaard door het Evangelie. En voorwaar dit is alzoo de regte trant

Sluiten