Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Satan gebruikt, in, dezen weg zeer verborgene, én zelfs ondoorgrondelijke listen , om de zielen der, blinde menschen in zijnen strik te vangen. Helaas! hoe menig subtiel huichelaar en bedekt geveinsde heeft zulks niet , tot zijne eeuwige schade en schande, te laat ondervonden ! Alle die zonder ware boetvaardigheid, en zonder een opregt geloof des harten , eenige beloften aannemen, en zich dezelve verkeerd toeeigenen , die stelen de beloften nit het Evangelie, en nemen naar, zich, het geen hun niet wettig toekomt• even als de honden het brood der kinderen, en de dieven het goed uit de huizen roven en stelen : want een mensch kan geen ding aannemen, %oo het hem uit den Hemel niet gegeven zij, Joh. 3 : 27. en God geeft nit den Hemel eigenlijk zijne beloften niet, dan alleen aan de ware boetvaardige en verslagene zondaren , gelijk te voren reeds meermalen gezegd is* (/.) Deze noodzakelijke vereischte wordt, bij elke belofte in het Evangelie, of wel duidelijk aangewezen en uitgedrukt , of daar ten minsten altijd ingewikkeld onder begrepen en verstaan. Maar ieder dief heeft immers

(ft) Wat Hij allen aanbiedt dat geeft Bij den boetvaardige ; verslagene, dorstige zondaren, als eigendom tc genieten, wanneer II ij dezen, door den Geest des geloofs, vervrijmoedigt en bekrachtigt, ten einde het aangebodene om niet te nemen, met rust, en vrede en blijdschap , dank en liefde des geloofs Openb. 81 < 6b, vergel. 22 : 17b. MattÉf. li . 28, vergel. Efes 2: 8. i , 19.

Sluiten