Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer. schoone vertooning van Godzaligheid maken ü en de besmettingen der wereld ontvlieden; en nogthans naderhand in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zoo dat hun het laatste dan zelfs jerger wordt dan het eerste ,2 Petr. 2: 20. En hoe moeijlijk hel is, om zoodanige huichelaars, zoo lang zij in den bloei van hunne geveinsdheid zijn, regt te onderkennen, en hen te onderscheiden van de ware Christenen, znlks leert óns de' droevige ondervinding maar al te veel» Want uiterlijk vertonen zij bijna alles , en somtijds zelfs meerder , dan de ware Godzaligen; bijzonder wanneer deze eens in een diep verval en afgezaktheid van den Heere leven. Dan kunnen sommige hijpocriten wel eens een beter figuur maken , voor een' tijd , dan de opregte Christenen. Want sedert zij van hunne zonden hebben beginnen overtuigd te worden , en daar onder een* tijd lang zeer benaauwd, bevreesd en bekommerd zijn geweest ; en sedert zij klaar gezien hebben, dat hun weg een weg des doods was , en dat hunnè paden naar de helle liepen t ja sedert zij reeds zulk werk hebben gehad met de beloften, als wij gezien hebben, en daar door nu, op hunne wijze gered en vertroost zijn geworden ; sedert dit alzoo aan hen geschied is, is hun weg of koers van leven, nu grooteüjks veranderd* Daar is «terlijk eene gansche vernieuwing en omkeering in gekomen. Zij hebben hun oud gezelschap nu verlaten, en zich gevoegd bij de ware Godzaligen, daar zij nu eeue groote liefde en hoogachting voor

Sluiten