Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laatst, in «enen tijd van verzoeking,, of . van voorspoed, niet gemakkelijk genoeg weder konden verlaten , zoo wel als Demas Paulus verliet. .

Voeg hier ook bij het' exempel van de dwaze maagden , Matth. 25. Deze hadden ook haar schijnsel, van eenen devoten wandel voor de wereld , bekomen van het licht des Evangeliums, en van de dierbare en troostehjke beloften der zaligheid ; zonder welk licht de geveinsden , op hunne wijze, toch alzoo weinig kunnen leven, als de ware Godzaligen zulks kunnen doen, in hunnen weg. Wat waren deze dwaze maagden voor een soort van menschen ? Waarlijk indien men slechts alleen wil letten op het uitwendige, dan zullen zij, ot ten minsten eenige van haar, mogelijk al zoo goed en vroom geweest zijn, voor het oog van de wer^d,^ als de wijze maagden, met welke zij gemeenzaam leefden en verkeerden, in eene naauwe Kerk-gemeenschap : want zij hadden beide brandende en lichtende lampen van kennis, belijdenis, godsdienst, en van eenen stichtelijkeu wandel voor de wereld. En hiertoe konden deze dwaze maagden te gereeder komen,cm dat het verondersteld wordt te geschieden , in eenen tijd waarin de Kerk in groot verval geraakt was, en waar in de wijze zoo wel, als de dwaze maagden, gerust sliepen, dat is zeer zorgeloos, geesteloos, blind en onachtzaam leefden, en meer de wereld dan God, dienden, (k) hetwelk de regt geschikte tijd is, voor

(fc) In zoo verre dat in slaap vallen ook mede op de wijze maag. den toegepast worde , zal de uitlegging daarvan door des;

Sluiten