Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaan: maar helaas! wat zal hij toch veel daar tegen doen? want zijn hart is, in den grond nog ongereinigd, en ontbloot van de Hemelsche genade des H. Geestes, door welke alleen de wortels en de zaden van de zonde binnen in het hart kunnen gedood (r) en van de ware godzaligen allengskens, met veel strijd en arbeid , kunnen uitgeroeid 'en ten onder gebragt wor~ den. Hij mag nu schoon , op zijne wijze, al dagelijks in het verborgen gaan bidden en zuchten,; over het kwaad, dat hij in zich bevindt; hij moge loopen tot de bronnen van de pligten en van de beloften , om daar het water uittehalen , om zijnen brand van binnen te blusschen; maar hij heeft hier niets, om mede te pulten: de zonde heeft nu dat levendige* licht en die gevoelige kracht, welke bij voor been van de pligten en van de beloften pleeg te halen, in hem al ongevoelig uitgedoofd en weggesleept; en daar-' om bevindt hij die dingen , nu hij ze meest van nooden heeft, maar krachteloze middelen , en als ledige springaders voor hem te zijn. Wat zal hij nu toch beginnen ? zijn ongelukkig geval voor de menschen zeer zorgvuldig te verbergen, uit de hoogte te spreken , en van zijne vo-

(r) Be H. Sehrift stelt dezelve voor als lij eiken ware geloovige gekruisigd en wekt ken op, overeenkomstig met de hartgro* dip;e -vijandschap'hunnes nieuwen geestes , tegen alle zonde , pm se te dWen. Gal. S : 24. VU Matth. 18=8,9, blijkt al. lerduidelijkst dat ieder ware geloovige , voor wien er gene verdoemenis is(Rom. 8 : 1) die het eeuwige leven heeft dUtrzon■ •-sdfe-tan ganseher harte vijand is.

Sluiten