Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aasr het somtijds toch alles instort en verloren gaat, >eide goed en kwaad ? Een dronkaard die in zijne dronkenschap een' zwaren val gedaan, en daarvan een' geruimen tijd krank te bed gelegen heeft, mag midden in zijne smarten, den wijn of den sterken drank vervloeken , en doen zelfs eene plegtige belofte, dat hij ze nooit weder drinken zal, maar gewoonlijk eer een jaar,ten einde is, is hem het een en het ander al meest vergeten, en hij drinkt er al weder op aan. als voorheen. Zoo gaat het hier met den huichelaar doorgaans ook even eens. Als hij lang genoeg van zijne oude zonden gevast beeft, dan gelijkt bij de magere lionden die alles zullen inslokken , wat bun voorkomt. Het gaat dan met hem , als met eene afloopende rivier , welke eenen tijd lang voor eenen dam gestuit en opge* houden zijnde, zoo hoog zwelt, dat zij eindelijk hier of daar doorbreekt, en over alles heen stroomt. Zoo houdt het de huichelaar nu in het eerst ook zoo lang tegen, als hij maar kan; doch eindelijk keert hij zich somtjjds weder tot zijne oude parten en kwade streken , zelfs eer hij het kunstige kleed van zijn schijn-berouw nog eens geheel heeft uitgetrokken. Daar gaat hij dan al weder heen; en hij trekt van het gepasseerde anders gene vrucht, dan dat hij bij zich zei ven voorneemt , om het nu wat behendiger en voorfcigtiger roet zijne zaken aanteleggen, dan in het eerst, en zich zorgvuldig genoeg te {wachten, voor al die dingen waar hij zich zoo leelrjk aan gebrand heeft. Nu kan men al weder geen oog op zynen-weg houden , en niet weten -

Sluiten