Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwak-geloovigen, gehouden worden, om dat zij van buiten daar zoo eenigzins een zweemsel naar hebben. Ja die reeds eenig onderscheiden licht van den Heere hebben, maar die nogtans der zoodanigen staat en gesteldheid , van den grond op, niet regt kennen, zullen somtijds ook al vrij gunstig met hen handelen: gelijk dan ook het beoordeelen en behandelen, van der menschen staat, wanneer zij zoo zeer geene klarë Blijken Van bedrog en van geveinsdheid van zich geven , zekerlijk een zwaar werk is, en van het uiterste gewigt, daar men aan den eenen en aan den anderen kant, nooit voorzigtig genoeg, in kan omgaan. Waaróm , het waarlijk zeer droevig is om aantezien, dat allerhande slag van menschen , zich dat groote werk, in dezen tijd , zoo ligt durven onderwinden, en dat even eens ter hand nemen, als of zij met die kunst geboren waren. Eer wij evenwel deze Verhandeling eindigen, dunkt het ons noodzakelijk te wezen, dat wij hier ten nutte van den Waarden Lezer en bijzon-' der van de bekommerden en ware zwak-geloovigen (s) onder des Heeren volk, die anders door de dingen,

(x) Door dit woord zwahgeloovi.jen , worde niet verstaan het geloof in Christus ter regtvaardigheid, (Rom. 4:8. 10 : 10.) van welke oneindig gewigtige zaak (Joh. 6 : 83 . 84. Gal. 2 < 20) dit en dergelijk woord, nergens in de H. Schrift gebruikt wordt: maar , bf met opzigt tot het niet of al geoorloofde van eenige zaak, Rom 14: 1 j bf ten aanzien van een of ander Werk of uitkomst van Goddelijk Alvermogen ter vervulling van bet geen, naar Zijn Woord op Zijne Waarheid en Algenoeg-

5 *

Sluiten