Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iri Zijnen eigen' weg, te laten zaligen, al gebruikte gij daartoe ook alle de beloften des H. Evangeliums. Hierom worden ons de beloften in het Evangelie, ook

beid, dorst enz.) ligt geneigd en spoedig gereed is om zich zeiven te vleijen en begeerig om door anderen gevleid te worden , dat bet de ware is , uit den B. Geest, ter zaligheid leidende, Zijn goede werk, dat voleindigd zal worden en waaraan alle groote en dierbare beloften zjjn' vastgemaakt, enz. Op dat eigen en soms mede' anderer oordeel (1) aangaande die dingen, gaat men den dood , den Regter over allen, de Eeuwigheid te gemoet, zet men zich dan tamelijk rustig neder, en dit alsdan met de aUerarglistigste overleggingen des zelft-bedrogs en der misleiding' van malkanderen ten verderve. Ei worden dan in het Woord, door den Geest en de gezanten Gods ter aangehaalde pik , de vermoeiden en belasten , de verslagene en verbrijzelde harten, de ongetroosten (2), de dorstigen, (hoe volstrekt noodzakelijk eene ware dusdanige gemoedsgesteldheid , als daarmede wordt uitgedrukt, ter voorbereiding van het ware geloof ook zij, worden zij) in dien staat en als ter plaatse wdar zij zijnen zich zeiven bevinden, gevleid , getroost, gerust gesteld? Immers ganschelijk het tegengestelde! Wordt alsdan van den Geestelijken oorsprong en het tot zaligheid leidend oogmerk, zelfs door hen die door den Geest der onfaalbaarheid geleid wierden, nog wel één woord gesproken? Immers neen! Gewis werkte de Geest, Joh. 16 : 8,9. beloofd, die verslagenheid in hen waarvan wij lezen Hand. 2: 57. maar daarvan, als zijnde eeue bij den Heere nog verborgene zaak , kon, en moest, en werd immers geen woord geroerd, 1 zij zouden immers eerst , Wanneer zij Van ganscher harten geloofd zouden hebben , weten en bevinden dat zij den H. Geest ontvangen hadden ! Vs. 38. Efcz. li 13, 14. 2: 8. Is zulk eene vertroosting, gerust-

(i) Match. 7 : 26, 117. (a) Jèa. 54-• nt

Sluiten