Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne geestelijke nooden en ellenden, daar de beloften alleen op doelen, regt grondig bij zicb zeiven kenden of gevoelden. En even zoo doen nog tegenwoordig vele menscben. Zij nemen Gods heilige beloften» die alleen den arme verslagene zondaren toebehooren , met een onboetvaardig en onverbroken hart aan, ofschoon ook somtijds onder eene gemeene overtuiging, die nogthans aan den grond van het hart niet raakt; en dus doen zij even eens, als of een gezond mensch,. de geneesmiddelen en den geneesmeester gebruikte. En hoe kan zoodanig misbruik van de Goddelijke belof-. ten, toch nu anders dan ten hoogsten gevaarlijk, ja menigmaal zelfs doodelijk voor een mensch zijn , naar-

leert kennen, hoe langs zoo meer ziet, bevindt en erkent, volstrekt tot het geloof, tot allei, noodig te hebben, alle hope nn bij zich zeiyen, en bij alle middelen op zich zelve, maar geenszins bij God, opgevende, Matth 19 : aS. Dan is 't in nadruk t „ Zie bij Cof zij) BIDT"! Hand. 0: 11b. Lnk. 18: 13.— Zoo is het optevatten, wat onze Schrijver een weinig verder en meermalen zegt van ,,de beloften die alleen den arme verslagene zondaren toebehooren"; bedoelende hier eene armoede des Geestes, niet uit het geloof) (Matth. 5: 3, 4. Jerera. 31: 19. Ram. 7: 14, as-) maar yóór het geloef, en zonder het welk niet ééne belofte, als aan hem in dadelijk bezit ter zekere en zalige genieting gegeven ntag, ea door geen *pr*g**oveitaigde en verslagene, kan noch zo/geëi. gend worden, niet eerder dan met en na het geloof in Christnster regtvaardigheid (1), Reeds in vorige aanmerkingen, hebben' wij dit een en ander een weinig meer ontwikkeld aangetoond, vooral aanm. K. bladz. 87 en verv. het geen tevens misschien eenige opheldering kan geven, aan het geen onze Schrijver, daarvan kortelijk voorstelt, in het geen onder No. 3 zoo aanstonds volgt.

(O * Cor. 1; so. 1 Petr. 1: 21. Hebr. jo: a:« eo dt vorige versta.

Sluiten