Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien daar door 'alle licht van overtuiging, in zijn hart geheel wordt tegengegaan , en die kaars niet den schounen domper der verblijdende beloften aanstonds wordt «itgebluscht ? Buiten twijfel* vele verworpene in de helle, ondervinden dit nu tot hun droevig leedwezen , maar helaas! te laat en voor eeuwig !

3. Er is ook in het geloovig gebruiken van de Goddelijke beloften, eene zekere vaste orde, die door ons 7ioo(7 omgekeerd of veranderd moet worden , volgens welke, de eerste en voornaamste belofte des Evangeliums , ook altijd eerst door ons, in geloove, moet aangenomen en omhelsd worden. De voornaamste belofte is die van Christus zelve, en van de vergeving der zonden in Zijnen naam. Hierom is de Geest, die in het Evangelie spreekt, veeltijds gewoon, de gansche zaligheid van een arm zondaar aan ons voor te stellen , onder de ééne belofte van de verzoening, of de vergeving der zonden in Christus. Zoo zegt de Apostel , dat God Zijnen Zoon Jezus Christus ons, heeft voorgesteld, tot eene verzoening, door het geloof in Zijn bloed, enz. Rom. 3 : 25. daar Christus ons immers, in het. .Evangelie, ook nog tot vele andere einden en zalige voordeden , wordt voorgesteld : maar welke de Apostel, hier alle te zamen ingewikkeld bevat, onder de ééne groote en voorname hoofd-weldaad, van de genadige verzoening, als uit welke, alle de andere weldaden der zaligheid, door de werking des Geestes, dan van zelfs vloegen en voortkomen. Zie ook 1 Joh. 4: 10. en Hand. 13 : 38. Zoo vj u dan

Sluiten