Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg ii, en dat ■niemand tot den Vader kómt dan door Hem. Joh. 14: 6. (p) Zoo lang wij dan niet eerst Hem zelf aannemen, in een waar geloove, en de genadige vergeving der zonden door Hem; zoo is het

geheerscht hebbende laauwhcid en onverschilligheid, zonde, eh wereldliefde , onboetvaardigheid en hardigheid zijnes harten; bf meer bijzonder, bij den onnitsprekelijken gelukstaat van dien mensch, die na eene droefheid nit en naar God , door een hart* reinigend geloof, werkende door de liefde , in eene onberouwelijke bekeering tot zaligheid, vergeving van zonden heeft bij Dien God. met VFien hij te doen heeft; tevens bij de groote en dierbare Waarheid, ook overal elders in het Woord Gods geleerd, dat er, in eenen Gode-betamende en verheerlijkende!, weg , der volmaakte genoegdoening van Christus Zijnen Zoon i al die genade, zoo wel tot als door het geloof in Zijn bloed» door Zijnen Geest, bij Hem is ,*en aan Hem die ze dus ver versmaadde en zóó noodig heeft, nog oogcnbükkelijk wordt aangekondigd ; en alzoo tot opwekking en uitdrijving , om, als ren alles onwaardige en de hoogste strafwaardige , om die genadé Hem aanteroepen, enz. Ziet, op deze of dergelijke wijze, als bet alleen uit den goeden en Heiligen Geest, en tot zalighei l leidende, ha het geloof, zal kunnen bevonden worden geweest te zijn, is het een geheel ander (met de Heiligheid des God. dclijkcn Woords overeenkomend) gebruik, van een of ander getuigenis nit hetzelve, voor de aandacht komende, dan het zoo even aangeduid misbruik; voor het welk bewaard, en ia het regt en heilig en gezegend gebruik van Zijn Woord, geleerd en geleid te worden, wel veel , met den Dichter van Psalm 119 en 14S: 10., om dien Goedeu en Heiligen Geest gebeden mag worden 1 „Zend Heer ! Uw licht en Uwe Waarheid dat die mij leiden" die bede, nit Psalm 43. lag die maar veel, diep in ons harte I — Dit weinige zij over deze zaak thans voldoende tot een' wenk, ter waarschuwing en besturing. ,

(p) Hebr. 7:2;!. Rom. S .- 1,2.

Sluiten