Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgehelderd inzien mogen hebben , in dé ' voottreW* lijklieid en de heerlijkheid der Goddelijke beloften , en Welke schoone en dierbare goederen die behelzen , voor

doorgaans, dóór den Geest der overtuiging en des geloofs, die in hen blijft, in een gedurig Ie ten door dat geloof, dl spijten de drank hunner ziel is , CO) aoor <le dankbaarheid en liefde des geloofs (2) , zoo lang zij in dit leven zijn, en van den Heere uitwonen, hongeren en dorsten naar niett minder, dan naar volkomene ge* lijkvormigheid aan Gods Beeld en tTet, naar DIE heilig HEID , Liefde, Godverheerlijking, die de onbevlekkelijk» erfenis it, in den Hemel hun bereid en bewaard f (Efez, x: 13, 14. 1 Petr, 1: 4 en verv.); een nieuwe honger en dorst naar de volmaaktheid, die een onafscheid, lijk uitwerksel en vrucht is van hetharte-geloof In Christus ter regtvaardieheid (3); een nieuwe honger en dorst, Welker verzadiging hun bereid en beloofd, door hen in levend geloof en hoop en liefde verwacht, vaak niet zonder staartenden, verootmoedigen den strijd des geloofs en der lijdzaamheid der hoop, met opgesteken hoofde, (Rom. 8: 19.) verbeid wordr. En, — gelijk in eene meiigte Schrlftpll. door bet woord geregtigheid, de toegerekende geregtigheid des gelooft in Christut, beteekend wordt, zoo wordt ook op andere plaat.en daarmede aangeduid, de daaruit voortvloeijende, in den nieuwen geest hebbelijk inklevendt, door den geest zeer begeerd, (Gal. 5: 17. verg. Rom. 8: 1, en verv.) en,—(alschoon in dit leven niet zonder strijden tegenstrijd)—

(1) Rom. tl 174. Gal. 35 19, ao. Filip. is ai«. Joh. «: 54 — 58. na het eerste geloof de wedergeboorte vs* 35. 4:. 14. 3:3,5, 13, 14. 4 geduriglijk eten en drinken} gedurig lijk door Hem tot God GAAN en niet alleen gsgaan z»7», Hebr. 7- 35.10:14 — 24. Rom. 5: 1, 2, 1 Petr. 1:3 — 9, ai.

té) Gal. 5: 4 , 5. Rom. 5 : $. 2 Cor. $ï 14, 15, 17. 1 Job. 4: 5 — at. t Cor. 13 113,

(3) Joh. 4: 14. Rom. 7: 24, 25. Filip, 3; 13 — 14. 17* ao, 21. 1 Cor. 131 9— 12. Joh. 3: 6b. Gal. 5» 34, 5: 6. 6; 15. de Brieven van den Apostel johannes. Rom. 8 : 14 en verv. vs. 33 — 33. ea voorat 1 Matth. fii 9, 10; dat zijn de hoogste begeerten van het kinderhart.

9 *

Sluiten