Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrede stellen , voor dat zij met hunne harten waarlijk kunnen gelooVen, dat het geen God, in Zij—

den en ontvangen, omkomende O)» leerende ophouden van arbeid dia niet verzadigen kan, en DAN het geen Jesaj, 55: a, 3. volgt 1 (verg. Bom. 4: 5. Lok, 181 15 —en v>. 14a;) maar eigenlijk door den Heere bedoeld, de boedanigheden, zoo alt dit li gon zijn aan allo do gtntn dio roods met der daad, door een opregt geloof , het vrij en onberouwelijk Genadé—verbond votr zich hebben loeren Instemmen en aannemen; met Christus zijn vereenigd, en door Hem tot God gaan; en van nn voortaan, door dl Liefde VAN en TOT Hem, hongeren en dorsten naar volmaakte liefde, heiligheid , Gód—en Cbristna verheerlijking enz,, en, nit dien grond, nit dat beginsel, gedurendo bat strijdperk dezes levens, tot dat, ter zalige ore der ontbinding, het volmaakte zal gekomen zijn, arm van giétte en treurende blijven, zoo alt dat, in dezen tegenwoordige» staat, niet alleen volkomen bettaanbaar en vereenigd It BIET, maar juist voortvloeit dit den vrede, de blijdschap , den dank , de bewondering, de aanbidding, de Liefde det gelooft. Zie ontij en van zelf enmiddelijk vllr bet geloof, geene enkele gedachte ef veronderstelling in dé ziel zijnde, aan de als dan nog bij den Heere alleen bekende zaak, namelijk, aan den Geestelijken eersprong, met het tot zaligheid leidend dool van die gemoeds gesteldheid Wat zon dan nog tot hec geloof altdrijven? hoe zou dit met een waarlijk, uit den Geest en toe het geloof en zaligheid leidend hongerend en dorstend, vermoeid en belast, en y#rslagen gemoeds bestaan vereenigbaar zijn? Immers daarmede strijdig zijn als een vierkant rond I Dan beschouwt men immers op grond van zijn eerdie!, tangainde dien oorsprong en dat doel,(Jer. 17: 9.) zijnen toestand, (al zij het niec volkomen gerust, coch tamelijk rnstig) zoodanig te zijn, als genoeg tl hebbent, en hoe dan daaronder betalt, vermoeid, verslagen zijn? enz. Neen! dan was het leven al gevonden (jesaj. 57: 10. Macth. 9: 12.) voor ea zondir hec geloof alt eenes goddeloozeu, in Chriscus ter regtvaardigheid; maar om het leven voor eeuwig te verliezen!! ten zij men, van dien droggrond, dien klip, waarop duizenden omkomenI! door wonderbare Genade, krachtdadig worde «/gebragt «n «f regt ge■ bragt. Sf?P*.^

Sluiten