Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wagen (2), en met de beloften ia zijne hand te sterven. Hij vindt 'er al zijne rust, sterkte en troost in, zeggende met David, ondersteun mij haar dwk toezegging, op dat ik leve, Psalm 119: 116. Indien

19. En dit dit is 't, waardoor de H. Geesl bij voortduring leven.' dig houdt, het gedurig leven door dat geloot* in Christus als de dooddrukt , en ook de srus der ziele.

(z) Wordt door het woord wagen, (gelijkik het zelf aanm. X hl. 123 ook gebezigd heb) doorgaans eene daad te kennen gegeven, waarbij men, {zonder de zóó wel onverwerpelijke als uoorwcrpfTijke, ontwijfelbare en onbelwij felde gegrondheid , en klaarheid (als een zien), en alzoo zonder de vólkomen— rustige verzekerdheid), eene zekere zaak, ja zelfs ook de Oneindig geWigtvolle zaak', er maar op wil laten aankomen: hier echter wordt , (geheel het tegendeel van zoodanige roekeloosheid, en allersmadelijkst —laanwe—(Openb. 3 « löj 16.) behandeling, van het geen , — tegen over het AiN'DEUE ! — inde waarachtige gemeenschap aan Christus , en in hem aan den Drie— Heiligen God , als den God Zijnes heils , Zijner Liefde, kinderlijke dienst, en verheerlijking, in dezen tijd en voor alle eeuwigheid gelegen is ) door1 het wooi d wagen te kennen gegeven, de ware sterke daad van het eenige ware geloof'der werkinge Gods (1), het welk Christus en Zijne volmaakte genoegdoening en geregtigheid, met alles wat HIJ IS , en in Zijne gemeenschap is, als eene vrije en onbérouwelijke genade-gif te , overeenkomstig met, en OP de aanbieding en bidding enz., van den WAARACHTIGE!* GOD, van HEM zeiven die VOL IS VAN GENADE en WAARHEID (2), GELOOVIG, met volkomen vertrouwen en zielrust aanneemt , en op de van GOD gelegde grondvesten, van het in alles zoo vvel bewaard en geordineerd Verbond , 2 Sam. 231 8. ZICH VERLAAT; in welk geloof, de hoop, (dat is , dé ze-

(1) Efez. 1> 19, 20.

(2) Joh. 1 : 17'. 18.

Sluiten