Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn tot eene ware Godzaligheid en Hemels-gezindheid opgewekt en krachtig worden aangespoord? (h) Iedere belofte, welke wij opregt geloovig omhelzen en aan-'

(A) Ja, wat de Heere, bij Job. 4: X4. aan de Samaritaansche vrouw, in Zijne voorafgaande aankondiging van Zijn Evangelie, in Zijn voorstel aan haar, van het vrij en onberouwelijk genade—verbond in Hem, (O— onder zinnebeelden heeft voorgesteld, welke Hij baar buiten allen twijfel, in eigenlijke taal nader heeft verklaard en ontvouwd, (gelijk die Evangelie—waarheden in de Schriften beide dea O. en des N. V. door eigene en eigenlijke woorden des H. Geestes, vergelijkingen, voorbeelden, enz, op allerlei — (de eene de andere al ophelderende en bevestigende) wijze, dnizend—duizendvoudig verklaard en ontvouwd worden) doch hier heeft voorgesteld onder zoodanige zinnebeelden, welke de bedoelde zaken, op de alleruitnemendste wijze in het licht stellen, bijzonder, voor eerst: de natuur of het wezen van het zaligmakend geloof, als een nemen om niet, een aannemen, een zich toe'éigenen (a), een genieten als het zijne voor eeuwig, een drinken van het levende Water, dat ALLEEN Christus heeft en geeft (3), dat Christns zeifis (Joh. (5:35, 5'-J en hetwelk daartoe vooraf, Joh. 613a*, door Hem den Waarachtige alt eene vrije en onberouwelijke gifte, in aanbieding en als teereiking V, U, U gegeven, en als zoodanig

(1) het welk Hij door Zijn Woord en Zijnen Geest, tot ware zonde — en ellende —overtuiging en tot hartelijk — geloovige annemicg en omhelzing, naar het voornemen der genade, levendig ea krachtig ia haar maken zoude ;

(») Heidelb, Catech. Zond. 7. 43. Openb. 11.1 17, jesaj. 55. 1; enz(3) namelijk; Zijne genoegdoening en geregtigheid enz. enz., want de werking des H. Geestes, door Hem ter dadelijke, persoonlijke, krachtdadige toepassing der zaligheid verworven, en in het harte uitgestort, (Psalm. 68: 19. Hand. êj 33, 474 Gal. ta 4.) openbaart en verheerlijkt zich (Efez, 11 19 en verv. 2:1, en verv.) in het geen voorgaat vitr, en behoort tot, en, —als uitwerksel — voortvloeit uit het DRINKEN (van zelve onderscheiden van dat geeui

(Itt oedkonkbn wordt.)

Sluiten