Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer ons, warsch zijn van het zorgen Voor den naderenden morgen.

Bij het kwaad, dat ons ontmoet,

Stil gelooven : God is goed! Biddend waken, moedig strijden , Needrig wachten, hopend lijden,

Vrolijk zijn met stil ontzag,

Leer ons, Heer! dit eiken dag!

(Uitgezochte Liederen, CXXIX).

Eerbiedig zwijgen; zwijgen dus in waardigen vorm, dat is daar en dan alleen mogelijk, waar ten volle het geloof bestaat: Gij, o God! hebt het ■gedaan.

De dichter van dit lied, 'tzij David,'t zij een later geleefd hebbend Israëliet vond in die overtuiging den grond, den alleen genoegzamen grond van rust en vrede des gemoeds. Hij had wèl gezien; of zullen wij deze zijne beschouwing slechts aanmerken als een bewijs van eenzijdigheid en bekrompenheid; men heeft toch de opmerking gemaakt, dat de vrome Israëliet gewoon was, waar hij de oorzaak der verschijnselen wilde aanwijzen, dadelijk en duidelijk alleen God te noemen, God, met verzwijging van natuurwetten, natuurkrachten en wat er zij van dien aard. En nu, zegt men, nu oordeelen wij juister; nu heet het zelfs, dat een beroep op Gods almagt, Gods wil en Gods wijsheid niet slechts niets verklaart, maar indien gij nog durft u daarvan te bedienen, oordeelt men u een weinig heiderdenkend man te zijn.

Dragen wij dien blaam; zwaar te dragen is hij niet. Betreedt eens het gebied van die wetenschap, van waar de lijdende menschheid hulp en redding wacht.

Sluiten