Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is daar zekerheid, is daar vastheid; is daar een geweer te vinden in den strijd met den dood? Moet -die wetenschap niet talloos vaak hare onkunde, hare onmagt belijden; wat verliest gij, of beter-gezegd, wat wint gij, wat wint gij oneindig veel, als gij, een vroom Israëliet gelijk, middelerwijl er wordt gezocht en getwist over de oorzaken van den dood, eenvoudig zegt: God heeft dat gewild; tegenover Diens wil, vermag niemand iets.

Houdt dit in gedachten ook bij heerschende ellende. Ik mag niet nalaten alweêr te wijzen op den zwaren ramp, die in onze streken met toenemende kracht heerscht. 't Blijkt bij den dag, dat wat de menschelijke kunst uitdenkt, niets daartegen vermag; God moet willen, dat hij eindigt, dan zal hij eindigen; God moet zeggen tot den Engel des verderfe en des doods: heer terug, dan keert hij terug; God alleen heeft stem, God alleen gezag.

Wie zeggen zou, dat zulk een geloof in al zijn eischen, in al zijn waarheid Hoegepast, voeren moet tot eene lijdelijke, onmannelijke, ongezonde godsvrucht: neen, die bezinne zich goed, eer hij die beschuldiging uitspreekt. Alles komt daarop aan, wat denkbeeld en voorstelling men hecht aan het woord: God. Zoo als wij Christenen Hem kennen, juister gezegd, kunnen kennen, is de naam God voor ons een zaamgevat begrip van liefde, trouw, genade en zorg. Vader noemen wij Hem, sedert Hij zijn Zoon op de aarde ons zond; Vader, die tot ons eeuwig heil alles ten beste heeft. Aan 't geen door een vader gedaan wordt, hecht het welgeaarde kind het denkbeeld van de beste bedoelin-

Sluiten