Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen. Als het kind u allerlei vragen voorlegt en gij vriendelijk zegt: wacht tot gij ouder zijt, dan is het stil; mensch, als gij eens ouder, als gij Hemelburger zijt, zal de Vader de vragen oplossen, waarop Hij nu geen antwoord u geeft. Onbegrijpelijk liefelijk is de Vadernaam. Volkomen laat het zich verklaren, dat onze Heer, die altijd God met dien naam heeft aangeduid, nooit ons is voorgegaan in het spreken of klagen over het ondoorgrondelijke van Gods wegen en het geheimzinnige van Zijn beschikkingen. Uit die opmerking is veel te leeren, vooral voor ons, die een eerbiedig zwijgen gewoonlijk alleen mogelijk achten op voorwaarde, dat wij denken aan het ondoorgrondelijke van Gods wezen en wegen.

Doch die grond is niet voldoende; mogelijk is een eerbiedig zwijgen daar alleen, waar kinderlijke zin jegens God het hart vervult. De gezindheid woonde in het hart van dezen dichter; Psalmen waarin deze grondtoon heerscht, zijn daarom den Christen dierbaar; daarom hem een lied op de reis.

Bij zulk een kinderlijke stemming, onder zulk een gemoedsbestaan verliest menige duistere en onoplosbare vraag hare belangrijkheid en beteekenis. Voor het vrome hart blijve het duister, hoe het albestuur Gods zich verdraagt met de vrijheid der menschen; vroomheid belijdt, dat er duizende dingen zijn en daaronder ook zulk een vraag, die voor 't leven met God en in God geen waarde hebben. Op den weg van trouwe pligtsvervulling hindert die onwetendheid niet; op den weg van pligt is de Vader altijd bij mij en ik bij den Vader.

Sluiten