Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij mij een stipje er van. Ik zeide: Kom aan. Ik had op dat oogenblik wel mijn heele bezit willen geven, als ik het maar nooit gevraagd of geweten had. Nu, die dit soms lezen, kuunen mij beschuldigen, want vervloekt, zegt God, is een iegelijk, die vleesch tot zijn arm stelt, en des te meer, daar de Heere mij er al een weinig licht in geschonken had, maar het is maar een keer gebeurd, dat ik zoo iets van den mensch geëischt heb, in al mijn ervaringen bij mijn weten, maar daarom stem ik toch toe, dat gij waarheid spreekt, maar de Heere wist in de nooit begonnen eeuwigheid al mijn gebreken, dus wilde Hij daar volstrekt niet naar handelen, niaar dat wil ik u wel even mededeelen, als gij den Bijbel nog kunt lezea, of gij kunt het onder een gebed, of in de Kerk uithouden, dan zijt gij vrij van die zonde, dan hebt gij ze nooit gedaan, al waart gij zelfs de grootste gruwel, al hadt gij den Heiligen Geest gevloekt, en met slechte woorden gelasterd, dan kunt gij nog begenadigd worden, dan reinigt het bloed des Lams u nog zoo wit als sneeuw, enz. Hoewel ik genoegelijke dagen en uren van den Hemel had mogen genieten, zoo was het gedurig een vreeselijke strijd, de Heere bracht mij weer tot rust, zoodat ik weer dagelijks mocht uitzien, om verlost te worden, en in stille afwachting mocht vertrouwen op den Heere Jezus, maar ik voor mij bleef op dat punt staan, toch gedurig den Zaligmaker smeeken om Hem te leeren kennen als mijn Zaligmaker, ook bad ik tot God den Vader, maar in den naam van Zijn geliefden Zoon, omdat de Heere God mij beloofd had, vroeger in den beginne, dat alles, wat ik.in den naam van Zijn gezalfden Koning vragen zou, dat zou de Almachtige mij schenken, zoo ging ik dus door, en werd hoe langer hoe vromer, totdat de Heere het voor mij veranderde. Ik was den eenen tijd rijk en verrijkt, en dan als de baren der zee; maar ik dacht toch, dat ik al genoeg had voor den hemel, doch zag niets van Adams zonde. In adg niet geleerd, dat ik

Sluiten