Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKINGEN.

Aangezien mijn geliefde broeder, op verscheidene stukken papier, groot en klein, dit alles had opgeteekend, heb ik het overgeschreven, precies zooals het er stond, met dit onderscheid, dat ik de teksten uit Gods Woord er voluit tusschen geschreven heb, zooals ze aangegeven stonden, en daar wij veel omgang met elkander hebben gehad, wenschte ik er nog eenige ophelderingen achter te geven. Hij heeft dit geschreven in de drie eerste jaren zijner bekeering. Veel heeft hij na dien tijd nog mogen ondervinden van de goedertierenheden des Heeren, waar hij mij veel van verteld heeft. Op een zekeren keer zeide hij tot mij: Als de Heere mij zeide: Trek op naar de Heidenen om het Evangelie te verkondigen, ik zou gerust en dadelijk op 's Heeren Woord en belofte vertrekken, en nu was de gedachte in mijn hart om dit zijn schrijven in druk te geven ten voordeele van de Zending onder de Heidenen en tot eere van 's Heeren grooten naam. Ook heeft hij dat schaatsenrijden medegedeeld op 's Heeren dag. Ik kan daar nog bijvoegen, want ik woonde toen in de Fréderikstraat in Den Haag, dat zijn schaatsen bij mij zijn blijven liggen, en hij heeft ze nooit meer gezien, noch veel minder er naar gevraagd.

Ook komt dominé Wedemeijer herhaalde malen er in voor. Dominé Wedemeijer had in Den Haag een kerk, zooals dominé Van Smaalen hier in Rotterdam, ik schrijf dit tot duidelijkheid, omdat mijn broeder met de Reformatie is medegegaan. Ook was Ds. Wedemeijer er in het begin voor, en wel zoo, dat hij zelf wel eens een der toehoorders was, als er in de week door predikanten uit Amsterdam of elders gesproken werd, maar het duurde niet lang, want hij trok

Sluiten