Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

De aanleidende oorzaak tot het uitgeven van deze brochure ontstond uit een twist over Jehova's eeuwige besluiten, dit staat m het voorbericht van de eerste uitgaaf opgeteekend.

Door dat de eerste druk spoedig uitverkocht was, werd op een tweeden druk aangedrongen, dat door mij werd vertraagd. Daarom hebben mijne vrienden die het voor den tegenwoordigen tijd nuttig achten, besloten het zeiven te laten herdrukken, met mijne toestemming, en verzocht een nieuw voorbericht te laten voorafgaan

bedert de Hberb na de bondbreuk aan Adam het verbond der genade bekend gemaakt heeft, en daarbij heeft God zelve gezegd en vastgesteld, dat er vijandschap tusschen Adams tweeërlei nakomelingen zouden zijn. Gen. 3 : 15. De rechte oorzaak van deze vijandschap vereischt ons onderzoek. Ontegensprekelijk komt deze vijandschap voort uit de openbaring van het verbond der genade dat ook m Gods Woord den naam draagt van een Testament De uiterste wil van den Testamentmaker is, zijne erfgoederen te verinaken, aan personen met naam duidelijk daarin omschreven n l die de inwendige kenmerken en eigenschappen van het zaligmakend geloof bezitten; dit was ook de inhoud van de prediking van den Zone Gods tot een exempel voor Zijne Apostelen en volgende Leeraren. Doch allen die niet door God den H. Geest zijn wedergeboren worden van die eeuwige erfgoederen uitgesloten. Daarom degenen die God m Zijn heilig recht van hun eeuwige verdoemenis met kunnen toevallen, zijn vijandig tegen God en Zijne H verkiezing; zij haten de onderscheidende en ontdekkende prediking Om feze leer werd de Zone Gods gehaat en gedood, aan dit zelfde lot waren zijne kruisgezanten en allen die de vrije genade Prediken en voorstaan onderworpen. Dit zien wij zoo duidelijk m Kam en Sabel bevestigd. Gen. 4. Toen Kaïn zag dat Habel door God was uitverkoren en gerechtvaardigd en daarom Habels offer met welgevallen aanzag, als een zegel van zijn erfenis, toen brak de vijandschap los, zoo, dat hij zijnen vromen broeder doodtuoeg, die hem niets misdaan had, o neen integendeel, Habels ^eerte was tot zijns broeders behoudenis. Dit zL wij 'toekeek Woord door bevestigd: het uitverkoren Jerusalem draagt den naZ van eene stad der Waarheid. Zach. 8:3, daarin wordt de wZ7neia van Gods vrtje en souvereine genade bewaard, n.l. het vaste

5nnednaTe hebbende dezen de Hbbrb ken^de

genen die de Zyne zyn, 2 Tim. 2 : 19. De H. Geest zegt door

Sluiten