Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zullen hier onze voorvaderlijke schriften laten spreken die waarschijnlijk vele lezers niet in bezit hebben.

J. Calvyn schrijft in zijn derde boek kap. 23 de navolgende punten van Adamsval. „Niet alleen door enkele toelating, maar ook „door ordening Gods.... God laat het toe omdat Hij het alzoo „wil.... hetgeen Hy wil moet noodzakelijk geschieden.. .. gelijk de dingen waarachtiglyk geschieden zullen ... de eerste mensch „is gevallen omdat God dat oordeelde alzoo nut te zyn.... zoo „valt dan de mensch, dewijl het de Voorzienigheid Gods alzoo vordert."

De vaderen in den Westmunterschen Catechismus zeggen pag. 57—60. „Die Gods besluit ontkent, loochent, dat God Alwetend is, dit is „godslasterlijk.... dat God een schepsel besloten heeft te schep„pen en niet vooruit weet wat het doen zal... . en ook niet weet „hoe het werken zal... en ook niet deszelfs einde bepaald heeft.... „dit zal geen goed werkmeester doen.''

J. Fruitier verklaart de oorzaak: „dat de Rationalisten het „Woord van den levendigen God willen buigen onder hare verworvene reden, dat God had kunnen zyn zonder Besluit, en dus „ook zonder kennis van het toekomende, en zy loochenen dat Gods „Besluit is, eeuwig, noodzakelyk, volkomen vrijwillig, onveranderlijk, ja den Besluitenden God zeiven. Zy ondermijnen den waren „Christen het geloove, de Godsvrucht en al den troost." enz. Sions worsteling pag. 719 en 720.

Vader Smijtegelt in zyn Catechismus pag. 35 en 797 zegt: „op „een heilige wyze heeft God daarin Zyn hand gehad, Hy heeft van „eeuwigheid geweten en besloten dat den mensch vallen zoude".

P. Nahuis kan nagezien worden I deel, pag. 78 en II deel, pag. 137 „Gods besluit gaat over alles.... Dat Hy van eeuwigheid ge„ weten heeft, en dus ook besloten wat indertijd geschieden zou, anders „werd God afhankelijk van het schepsel en Zyn Besluit en Raad onzeker."

J. Vermeer schryft in zyn Catechismus pag. 60 : „Dat den mensch „ten aanzien van Gods Besluit noodzakelyk vallen moet, niet uit „noodzake des bedwangs, want hy zondigde vrywillig, maar uit „noodzake des gevolgs; en in zyn oefeningen pag. 79 en 225 zegt „die Berw. Schriftverklaarder: dat over Gods Besluit van Adams„val, wat menschen ten verderve valle."

3. Tegenwerping: Dat het niet letterlijk in Gods Woord staat.

Antw. Hierop zouden wij met onze Vaderen kunnen antwoorden, tegen de bestrijders van de H. Drieèenheid en Gods Voorzienigheid, omdat de twee woorden Drieèenheid en Voorzienigheid niet letterlijk in den Bijbel staan, moet daarom die waarheid ontkend worden, die zoo naakt het gansche Woord des Heeren door, staat opgeteekend. Alzoo indien Adamsval niet is besloten, dan volgt noodzakelyk dat de fondamenteele leer der verkiezing en der verwerping geloochend wordt.

Wy zullen enkele regelen over de letterschors hierby uit Lodenstyn's gezangen opteekenen.

Sluiten